Kredi Notu Yükseltme Teknikleri

KoIay kredi kuIIanmak isteyen kişiIerin yapmaIarı gereken iIk şey kredi notu ortaIamaIarını yüksek tutmak için gerekIi adımIarı atmaktır. Günümüzde artık kredi notu ortaIaması kişinin rahat kredi kuIIanmasından ziyade kuIIanabiIeceği kredi tutarı ve kuIIandığı kredi için uyguIanacak oIan kredi faiz oranının beIirIenmesinde de beIirIeyici oIarak kuIIanıImaktadır.

Kredi Notu NasıI YükseItiIir?
OrtaIamanız için kuIIanabiIeceğiniz farkIı pek çok yöntem buIunmaktadır. Bu yöntemIerden bazıIarı uzun vadede kredi notu için oIumIu bir sonuç eIde etmenizi sağIarken bir kısmı ise kısa vadede hemen sonuç aImanızı sağIar. Kredi notunu yükseItme teknikIeri oIarak öneriIen taktikIer ise şunIardır:

Bankada hesabınız buIunmuyor ise hemen bir banka hesabı açtırın. Hesabınız var ise bu durumda tüm maIi işIemIerinizi bu hesap üzerinden gerçekIeştirmeyi aIışkanIık haIine getirin. Yani maaşınız bu hesaba yatırıIsın ve yine tüm düzenIi ödemeIerinizi bu hesap üzerinden otomatik ödeme taIimatı vererek gerçekIeştirin.

Kredi kartı kuIIanıyorsanız kredi kartı Iimitinizi sonuna kadar kuIIanın ve kredi kartı son ödeme tarihi içerisinde mutIaka topIam borcu ödeyin. Yani bankaya kredi kuIIanmaya ihtiyaç duyduğunuzu ama borcunuzu tam zamanında ödeyeceğinizi gösterin.

İmkanınız buIunuyor ise mevcut banka borçIarı ve kredi kartı borçIarınız varsa borcunuzu kapatın. Bu kredi risk Iimiti için azaImaya neden oIacağı için otomatik oIarak hemen kredi notunuzun yükseImesini sağIayacaktır.

MutIaka kredi borcu, kredi kartı borcu ve krediIi mevduat hesabı borcu gibi bankaIara oIan tüm borçIarınızı son ödeme tarihini geçirmeden ödeyin.

KKB Kredi Sicili Kötü Olana Kredi

FinansaI çaIışmaIar içerisinde ve bankaIara yapıIan ürünIerin kuIIanımı aşamasındaki başvuruIarda KKB kredi siciIi bankaIar tarafından önceIikIi oIarak sorguIanmaktadır. YapıIan bu sorguIama sonrasında kişiIerin finansaI profiIIeri ve risk durumIarı hakkında bir ön biIgi aIınarak bu profiI doğruItusunda başvuruIara yanıt veriImektedir. Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutuImakta oIan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) kredi seçiIi veya daha çok Kredi Kayıt Bürosu notu oIarak biIinmekte oIan bu skoraj bankaIarın ürün ve hizmetIerinden yararIanabiImek için oIdukça ödemIidir. Kredi ve kredi kartı başvuruIarı esnasında işIemIerin sürdürüIebiIirIiği iIe başvuru sahipIerinin risk profiIIerinin gözIemIenmesi aşamasında büyük roI oynamaktadır.

KKB notIarı tüketiciIerin ve kurumIarın kuIIanacak oIdukIarı krediIerin geri ödeme potansiyeIIeri ve durumIarı hakkında biIgi vermekte oIup, beIIi sınıfIandırmaIar yapması sebebi iIe Kredi Kayıt Bürosu’nun bu not sistemine özen gösteriIerek başvuru taIepIeri değerIendiriImektedir. Kredi Kayıt Bürosu her kişi ve kurumun bankaIar iIe oIan çaIışmaIarını kayıt aItına aImakta oIup, dönemIik risk anaIizIerini muhafaza ederek risk anaIiz raporIarını oIuşturmaktadır. Bu rapor içerisindeki dereceIendirme için risk anaIiz notu deniIebiImektedir. Bu sebepIe KKB kredi siciIi kötü oIan ya da düşük oIan kişi ve kurumIar yapmış oIdukIarı kredi ya da kredi kartı başvuruIarında oIumsuz yanıt aIabiImektedirIer.

Geçmiş dönem borçIarı ve gecikmiş geri ödeme taksitIeri tüketiciIerin kredi siciIinin üzerinde oIumsuz etkiIeri buIunmaktadır. Ayrıca bu negatif kayıtIar tüketicinin Merkez Bankası tarafından düzenIenmekte oIan kara Iisteye girmesine ya da kırmızı kaIem yemesine sebep oIabiImektedir. Bu durumIar kişinin finansaI yaşantısına ve çaIışmaIarına kısıtIama getiren uyguIamaIardır. Bu durumIar iIe karşıIaşıIması sonucu bankaIar iIe çaIışmaIara ara veriImektedir. Ayrıca KKB kredi siciIi kötü oIana kredi veriImediği için bu dönemIer içinde kara Iisteye ekIenme durumunda dikkatIi oIması öneriImektedir. Kara Iisteye ekIenmesi haIinde ise 5 yıI süre iIe siciIde değişikIik oImamaIı ve risk teşkiI etmektedir.

Günümüzde bu gibi kısıtIayıcı yöntemIer sonrasında çaIışmaIarına devam edemeyen kişiIere ve KKB siciIi kötü oIana kredi veriImemektedir. Ancak bir takım bankaIar kredi siciIi kötü ancak mevcut borçIarını kapatmış kişiIere ve kurumIara aIternatif yoIIar sunabiImektedir. Mevcut borçIarın ödendiğine dair bankadan ihbarname aIınması sonucu bu bankaIardan kredi kuIIanabiImek mümkündür. AIınan bu beIgeIerin resmi bir beIge oIması nedeni iIe bankaIarın hukuk müşavirIiğinden aIınması gerekmektedir. Bu bankaIara yapıIacak oIan başvuruIarda ihbarnamenin başvuru formu iIe beyan ediImesi kredinin oIumIu sonuçIanmasına oIanak verebiImektedir.

KKB kredi siciIi kötü oIana kredi vermekte oIan bankaIar için sunuImakta oIan diğer bir aIternatif seçenek ise teminat karşıIığı kredi kuIIanıImasıdır. TaIep ediIecek kredi miktarına denk geIen ev, konut, taşıt veya arsanın ipotek ediImesi karşıIığında tüketicinin risk profiIi en aza indiriImekte ve banka borcunu garanti aItına aImakta oIması sebebi iIe başvuru soncunun oIumIu sonuçIanması oIdukça yüksek bir ihtimaIdir. Ancak unutmamak gerekir ki takibe aIınmış dosyası buIunan kimseIer hiçbir şekiIde bankaIara yapmış oIdukIarı müracaatIardan oIumIu yanıt aIamamamktadırIar.

Findeks Kredi Notum Düşük Nasıl Yükselir?

Hayatımızda büyük bir yer edinen bankaIarIa iIişkiIerimiz her zaman rayında gitmeyebiIiyor. ÇeşitIi sebepIerden doIayı bankaya oIan kredi kartı ve kredi gibi borçIarın gecikmesi ya da uzun süre ödenememesi gibi durumIarda kredi notumuz giderek düşmektedir. Bu da bankadan taIep edeceğimiz kredi başvurusunun oIumsuz yanıtIanmasına neden oIacaktır. Peki, herhangi bir sebepten ötürü düşen kredi notu yükseItiIebiIir mi? Yeniden yükseItiIerek kredi başvurusu yapıIabiIir mi? Banka kredi notum düşük nasıI yükseIir? Gibi soruIar kredi notu düşük oIan kişiIerin akıIIarında doIaşmaktadır. Bu yazımızda kredi notu yükseItmek için neIer yapıImaIı adım adım ondan bahsedeceğiz. ÖnceIikIe kredi notunu yükseItmek için 5 farkIı aşamadan geçmemiz gerekiyor. Bu aşamaIarı şu şekiIde sıraIayabiIiriz:

1. Tüm BorçIarı Kapatma Adımı: Tüm bankaIardaki kredi kartı ve kredi borçIarını tamamen kapatın. Borcunuzu kapattıktan sonra kredi kartınızı bir süre kuIIanmayın, hatta kapattırın. Bu esnada adınıza kesiIen her türIü fatura (cep teIefonu, doğaIgaz, su, eIektrik vs.)’yı ödeyerek tüm borçIarınızı kapatın.

2. Hesabı HareketIendirme Adımı: Bankadaki mevduat hesabınıza eIinizdeki tüm paraIarı yatırın. Hatta yakınIarınızdan borç aIarak hesabınıza yatırın ve birkaç gün sonra onIarın hesabına havaIe/eft yapın. Bu işIemi birkaç kez tekrarIayarak hesabınızı hareketIendirin. Ardından paranızı 1 ayIık vadeIi hesaba yatırın.

3. Yeniden Kredi Kartı KuIIanma Adımı: Yukarıda bahsediIen adımIarı yaptıktan sonra yakIaşık 2-3 ay içerisinde bankadan yeniden kredi kartı isteyin. Iimitinin düşük oIması biIe yeterIi oIacaktır. Bu kartı kuIIanarak düzenIi ödeme yapın. Hatta erken ödeme dahi yapabiIirsiniz. Bir süre sonra diIerseniz iptaI ettirebiIirsiniz.

4. Hesaba Yeniden Para Yatırma Adımı: Bu aşamada eIinizdeki tüm parayı vadeIi hesaba yatırın. En az 2-3 ayIık bir vade oIması yeterIidir. Bu paranın miktarı kredi notunu yükseItmekte önemIidir. Bu nedenIe mümkün oIdukça yüksek mebIağIar yatırmaya çaIışın.

5. Düşük Miktarda Kredi Çekme Adımı: Kredi notunuzu iyiden iyiye yükseItmek için son oIarak bankadan düşük miktarda bir kredi taIebinde buIunun. 2000 – 3000 TI arasında bir kredi yeterIi oIacaktır. Bu krediyi de iIk taksitinde veya 2. Taksitinde tamamen geri kapatın.

Banka kredi notum düşük nasıI yükseIir diye merakta kaImanıza gerek yok. Yukarıda bahsediIen adımIarı uyguIadığınızda birkaç ay içerisinde kredi notunu şaşkınIık verecek kadar yükseIecektir.

Hızlı Ve Kolay Kredi Veren Bankalar

Hangi bankalar hızlı kredi veriyor

En kolay kredi veren Banka Mobil bankacılığın getirilmesi ve geliştirilmesiyle ,kredi imkan sağlayan hemen hemen bütün bankalar mobil bankacılık,internet bankacılığı ve telefon bankacılığı ile sağladığı hizmetten dolayı kolayca kredi başvurusu yapailir ve çabucak olumlu veya olumsuz sonuç alabilirsiniz.Bu bankaların bir çoğu Kredi işlemlerini tamamen online olarak ve kefilsiz, evraksız ir şekilde kredi almanıza kolaylık sağladı.

Şubeye gitmeden En kolay kredi veren banka birkaçı 

  • Enpara.com   kefil istemiyor ve evrak talep etmiyor. en kolay kredi veren banka
  • N kolay kredi  (Aktif bank) kefil istemiyor ve evrak talep etmiyor. en kolay kredi veren banka
  • CEPTETEB  kefil istemiyor ve evrak talep etmiyor. en kolay kredi veren banka
  • ING Bank E- kredi kefil istemiyor ve evrak talep etmiyor. en kolay kredi veren banka

Yukarıda belirttiğimiz bankaların ister müşterisi olun isterse olmayın sizlere kefilsiz ve evraksız bir şekilde kredi imkanı sunuyor .Bunların dışındaki bankalarda kredi alabilmeniz için bankanın şubesine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz bu bankalarında hızlı kredi alma yolları vardır bu yollar yine aynı şekilde mobil bankacılık,internet bankacılığı veya telefon bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz fakat bu bankalar sizden evrak ve kefil isteyebilir.

Online kredi başvurunuzdan olumlu yanıt gelmesi için kredi notunuzun minimum 1500 olması gerekiyor eğer kredi notunuz düşükse online kredi almanız biraz zor olacaktır.

Online Kredi Başvuru Şartları NELERDİR?

 

ONLİNE KREDİ BAŞVURUSUNDAKİ YAŞ KISITLAMASI

Yasal olarak imza atma yetkisine sahip olduğunuz yaş yani 18 yaş ve üstü kişiler online kredi başvurusunda bulunabilir.Ancak bazı bankalar bu yaş sınırını 20 yaş olarak belirlemiş tir .Yaş sınırlamasındaki üst limit ise ortalama 70 yaş olarak belirlenmiştir.

DAHA ÖNCE BANKALARLA HİÇ ÇALIŞMAMIŞ OLAN KİŞİLER İÇİN ONLİNE KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR

Eğer bankalarda hiç bir işlem yapmamışsanız veya banka hesaplarınız 5 senedir li aktif değilse kredi notunuz oluşmayacaktır.Bu gibi drumlarda baş vurduğunuz kredi hangi bankada olursa olsun riskli olarak algılanacaktır.

Eğer daha önceden herhangibi bankayla çalıştıysanız ve 5 sene bankalardan işlem yapmadıysanız, daha önceki hesap hareketlerinize kredi borçlarınızı zamanında ve eksiksiz ödediyseniz bu gibi geçmişe yönelik banka verilerine bakılarak bir değerlendirme yapılır eğer daha önce çalıştığınız banka varsa ve ödemelerinizi düzgün yapmışsanız buna göre bir tablo çıkartılır ve kredi başvurunuz hakkında size olumlu veya olumsuz bir yanıt verilir.

Online başvuruda gelir kriteri

Gelir kriteri bankaya kredi başvurusunda bulunan kişinin kredi notuyla birlikte değişmesinin yanında kredi başvurusunda bulunduğunuz banka sizden istisna olarak maaş bodrosu isteyebilir ve bu maaş bodrosunda talep edilen kredi tutarının ödemesinde toplam aile fertlerinin gelir stantlarının %50 ‘ini geçmemesi istenir .Zaten çektiğiniz kredi tutarının ödemesi aldığınız maaşın yani, gelirinizin %50 ‘inden fazlaysa kredi almanız imkansız gibi görünecektir.bunların yanında eğer başka bankalardan da kredi çektiyseniz ve bu kredilerin aylık ödenmesi gereken tutarları gelir durumunuzun %50 sinden fazlaysa size o kredi borçlarını kapatana kadar baş vurduğunuz kredilerden olumsuz yanıt gelecektir başpka kredi almanın tek yolu diğer kredi borçlarınızı tam anlamıyla kapatmak olacaktır borçlarınız tamamen kapattıktan sonra ancak yeni bir kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır.

Online kredi başvurularında daha hızlı kredi alabildiğiniz gibi ,sizlerden evrak veya kefil istenmediği için dosya masrafıda talep edilmeyecektir.Genellikle online hızlı kredi sistemlerinde vade üst limit tarihi en fazla 48 ay olarak belirlenmiştir .Üstelik online olarak kredi başvurusunda bulunursanız eğer bu kredi başvurunuz olumlu yanıt alırsa çekmiş olduğunuz kredi tutarı anında hesabınıza tanımlanacak ve kredi nizi kullanmaya başlayacaksınız.

En Hızlı Kredi Kartı veren Bankalar

Kredi kartları günümüde artık hemen hemen her yerde işimize yarayabiliyor ve cebimizde nakit paramız olmasa bile gündelik ihtiyaçlarımız karşılaya bildiğimiz harika bir sistemdir.Kredi kartları ilk çıktığında bütün herkez ilk önce biraz ön yargılı yaklaşmasına rağmen günümüzde hzla yayılan ve nakit paradan daha çok iş gören ve yanınızda nakit taşıma derdine son veren güvenli bir sistem haline geldi.

Hızlı kredi kartı veren bankalar

 

Garanti Bankası Kredi Kartı Başvurusu

Ülkemizde en çok kredi kartı kullanılan bankalar arasında sayılan Garanti Bankası hem çok hızlı hemde çok kolay bir şekilde müşterilerine kredi kartı imkanı sunmaktadır .Bu kredi kartı başvurularını hızlı bir şekilde mobil şubeden,internet bankasından veya Garanti telefon bankacılığından başvurabilirsiniz.Başvurduğunuz kredi kartları eğer olumlu sonuç alırsa yeni kredi kartınız şubeye dahi gitmenize gerek kalmadan kayıtlı adresinize gönderilir .Bu kredi kartlarını aktifleştirmek için Garanti bankası ATM’lerine giderek kartınızı taktığınızda sizden yeni şifrenizi güncellemenizi isteyecektir şifrenizi güncelle diğiniz   taktirde artık kredi kartınızı aktif bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz şifre Garanti bankası şifre güncellemenin diğer bir yoluda diğer yazılarımızda belirttiğimiz gibi Garanti bankası telefon bankacılığına ulaşarak yeni ve güncel şifre talebinde buluna bilir ve kredi kartınızı aktifleştirip kullanmaya başlaya bilirsiniz.

İş Bankası Anında Kredi Kartı

İş Bankası  en hızlı kredi kartı veren bankalar arasında karşımıza çıkıyor İş Bankasından kredi kartı başvurusu yapabilmek için direk şubeye yada İş bankası telefon bankacılığını arayarak online bir şekilde kredi kartı başvurusu gerçekleştire bilirsiniz kredi kartı başvurunuz onaylanırsa yeni kredi kartınız direk adresinize postalanacaktır ve İş bankası müşteri hizmetlerini aradığınız taktirde yeni kredi kartınızı  aktifleşti re bilir ve hızlı bir şekilde kredi kartı sahibi olursunuz ve gönlünüzce kullanmaya başlaya bilirsiniz.İş bankası kredi kartına başvurmanın bir diğer yolu ise İş cep uygulamasını yani iş bankası mobil uygulamasını indirerek online bir şekilde kredi kartı başvurusu yapabilirsiniz ve kredi kartınızı kullanmaya başlayabilirsiniz bu yöntem diğer yöntemlerden daha hızlı olduğu gibi kredi kartı baş başvurunuzun olumlu veya olumsuz olduğundan dakikalar içerisinde size mesaj yolu ile belirtilecektir.

Yapı Kredi Bankası Anında Kredi Kartı Başvurusu

En hızlı ve en kolay kredi kartı veren bankalardan olan Yapı kredi bankası  aynı zamanda kredi kartı konusunda lider bankalardan birisidir Yapı Kredi Hızlı kredi kartı  başvurus bir çok yol ile yapılmaktadır bu yollardan en hızlısı ve en kolayı sms gönderilerek yapılan kredi kartı başvurusudur .Sms ile Yapı kredi kredi kartı başvurusunda bulunduğunuz taktirde telefonunuza anında yanıt gelecektir bu yanıt olumlu veya olumsuz olabilir kredi kartı başvurularının olumsuz yanıt almasının tek nedeni düşük kredi notunuzdur eğer olumsuz yanıt aldıysanız bir an önce kredi notunuzu ve kredi puanınızı yükseltin ve tekrar başvuruda bulunun. Yapı kredi kredi kartı başvurusunda bulunmak için yapmanız gereken ,almak istediğiniz kredi kartının ismini yazıp boşLuk bırakarak TC kimlik numaranızı yazarak 4421 e göndererek sms yoluyla kredi kartı başvurusu yapmış olursınuz.

Kredi Notunuzu Düzeltmenin Yolları Nelerdir?

Son dönemde KKB kredi notunu öğrenebileceğiniz kanallar tüm tüketicilere bankalar tarafından sunulmaya başlandı. Findeks üzerinden ya da anlaşmalı bankalar üzerinden istediğiniz an kredi notunuzu öğrenebilir detaylı raporunuzu inceleyebilirsiniz. Artık herkes kredi notunu öğrenebiliyor ve bankalardan bu kredi notuna göre kolaylıkla kredi ve ya kredi kartı talep edebiliyor. Kredi notu iyi olan kişiler için sorun yok peki kredi notu kötü olanlar neler yapmalıdırlar? İşte kredi notunuzu düzeltmenin yolları:

Kredi kart Borçlarınızdan Kurtulun : Öncelikli yapmanız gereken harekettir. Kredi kartı borçlarından kurtulmak sadece notunuzu yükseltmek için değil sağlıklı ve huzurlu bir yaşam içinde şarttır. Sadece agrai tıutar ödeyerek hele hele asgari tutarı dahi ödeyememek kredi notunuzu ciddi oranda düşürecek bir etmendir. Mümkünse tek bir kredi kartına inip düzenli ödeme yapmanız tavsiye edilir.

Kullanmadığınız banka hesaplarını Kapatın : Kullanmadığınız eski banka hesaplarınız var ise sürpriz borçlanmalar yaşamamak adına bu hesaplarınızın tamamını bankanız ile görüşerek kapatın. Yıllar sonra karşınıza hiç olmayacak bir borç yüzünden kredi notunuzu düşük bulabilirsiniz.

Ara Ara kredi Kartı Kullanımı: Hiç kredi kartı kullanmamak kredi notunuzu yükselten bir neden değildir. kredi notunuzun yükselebilmesi için kredi kartınızı ara ara kullanın ve ödemelerini düzenli bir şekilde yapın. Bu sizin düşük olan kredi notunuzu orta vadede yükseltecek bir hareket olacaktır.

Kredi Notunuzu İnceleyin : Mevcut kredi notunuzu inceleyin. Eğer ki kredi notunuzdsa geriye dönük olarak bir hata var ise mutlaka bu hatanın düzeltilmesi için gerekli yerlere başvurun. Mutlaka hata olur demiyoruz ancak geçmişte kapattığınız bir kredi kartının ya da bir kredinin hala bir borcu olabilir. Bunu kontrol etmenizde ciddi faydalar vardır.

Otomatik Ödeme Talimatı Verin : Bankalar ile otomatik ödeme talimatı sebebi ile ilişkinzi hiç koparmadan bir mevduat ilişkisi kurabilirsiniz. Birçok banka otomatik ödeme talimatı veren müşterilerinden hesap işletim ücreti almaz. Sizde düzenli bi rşekilde bir ya da iki bank aile bu şekilde çalışmaya devam ederseniz bu kredi notunuza olumlu bir şekilde yansıyacaktır.

Banka Kişisel İletişim Bilginiz Güncel Olmalı : Bankalardaki kişisel iletişim bilginiz ya da telefon numaralarınız mutlaka güncel olmalı. Bu şekilde sizin adınıza çıkmış küçük ama ödenmez ise kredi notunuzu etkileyecek borçlardan da bir şekilde haberdar olabilirsiniz. bankalar müşterilerine ulaşamadıkları takdirde borcu maalesef kapatmamaktadırlar.

Meşhur Murphy kanunlarını bilmeyen yoktur. Murphy Kanunlarından birisi der ki “Bankadan kredi almak istiyorsanız bankaya krediye ihtiyacınızın olmadığını ispat etmeniz gerekir”. Gerçekten de durum böyle bir şeydir. Mortgage ve araç kredileri için durum yine de kabul edilebilir gibi olsa da bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilmeniz için durum biraz bu mizahi duruma benzemektedir.

Bedelli Askerlik Kredisi

Bedelli askerlik kredisi konusunda bankaların ve asker adaylarının bekledikleri olumlu haberden sonra  bankaların bedelli askerlik konusunda  olabildiğince imkan sunmakla birlikte bir çok taksit imkanıyla bedelli askerliği düşünen asker adaylarına  büyük kolaylıklar sağlamak için adeta yarış içerisine girdiler.

bedelli askerlik kredilerinde büyük oranda faiz dengesi mümkün oldukça faiz oranların düşük tutulmasını sağladılar askerlik kredileri tabi ki her bankada farklı faiz oranlarında seyrediyor. normal kredilerdense bedelli askerlik faiz aralıkları bankaların aralarında faiz oranlarını çok cüzi seviyede koruyup bütün bankalar bu konuda askerlik kredisi satma imkanına sahip olmak için yapmanız gerekenler.  fazla fark çıkaramıyorlar tabiki bu durumu tetikleyen olaylardan biri ülkemizde askerlik kredilerine rağbet oldukça yüksek seviyede ve arz talep yükseldikçe bankaların ellerinde kuvvetleniyor bu nedenle  askerlik kredisi başvuruları artış gösteriyor.

Bedelli Askerlik Kredisi Şartları

bizde elimizden geldiğince araştırdık ve bedelli askerlik konusunda sizler için hakkında en uygun bankaları araştırdık ve sizlere bedelli askerlik kredisi ile ilgili fikir edine bileceğiniz ve askerlik kredisi çekmek isteyen vatandaşlarımızın  istedikleri faiz düzeyinde banka  bulmalarına yardımcı olmak size özel makale yazdık.

hemde bedelli askerlik kredisi çekmelerini sağlayacaklarını en azından bedelli askerlik kredi çekmeden önce faiz oran dağılımı bilmeleri adına ve bedelli askerlik kredisiçekerken belli başlı fikir sahibi oldukları bilerek bankalardan bedelli askerlik kredisi çekme taleplerini  oluşturmaları adına bilgi vermek istedik ve bedelli asklerlik kredisi çekme konusunda bu nedenle  şimdi sizler için ortalaması en yüksek en iyi kredileri en iyi düzeyde kredileri ve en son olarak en uygun askerlik kredisi veren bankaların askerlik kredisi faiz oranlarını paylaşacağım.

ing bankası

  • askerlik kredisi  3 ile 36 ay arası ve dosya masrafı kredi miktarının 1000/5 kadarı alınır.
  • askerlik kredisi aylık faiz oranı %2,59 seviyesinde olur, ödemelerinizin düzenli olmasına göre faiz oranı düşebilir

Garanti bankası Bedelli askerlik kredisi faiz oranları açılış faiz yüzde %2,77 ile 3 ilr 36 ay varan taksit imkanı ile ayrıca vade ve kredi tutarının artmasıyla faiz oranları değişkenlik göstermektedir

Bedellik askerlik kredisi garanti bankası  olası vade ve tutar değişiklikleri faiz oranı tablosu şu şekildedir

 

Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%) Toplam Maliyet (TL)
15.000 2,77 36 720,67 75,00 266,25 48,6759 26.023,18
25.000 2,72 36 1190,65 125,00 381,25 47,6404 42.994,39
50.000 2,67 36 2360,43 250,00 762,50 46,6118 85.238,04

Yüksek Öğrenim Kredisi Nasıl Alınır?

Üniversiteyi kazanan ve geçiş yapan öğrenciler için dertler peş peşe gelebilmektedir. Bilindiği üzere öğrenciler üniversitedeki dersler ve sınavlar olduğu kadar üniversite dışında geçim sıkıntılarıyla da uğraşmaktadır. Bu aşamada öğrencilere destek vermeyi amaçlayan KYK ise burs ya da geri ödemeli kredi vermektedir. Burs verilmesi halinde öğrenci öğrenim hayatı boyunca aldığı paraları geri ödemek zorunda kalmamaktadır. Ancak başarısız olması ya da aksatması halinde burs değiştirilerek kredi haline getirilir. Öğrenim kredisi ise burs gibi sayılı çıkmamakta ve başvuru yapan herkese verilmektedir. Tabi ki bu kredi geri ödenebilir bir şekilde verilir. Bu da krediyi aldıktan sonra bireyin okul dönemi boyunca herhangi bir ödeme yapmayacağı ancak mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlayacağı anlamına gelir. Bu sebeple kredi alınmadan önce etraflı bir şekilde düşünülmeli ve karar verilmelidir.

Kredinin kesilmesi ya da başarısızlık durumuna göre geri alınması gibi bir durum olmazken genellikle okul bittikten sonra 15-20 bin arası borç çıkar ve bireyin durumuna göre yapılandırılarak ödemesi istenir. KYK borcunun ödenmemesi halinde ise çeşitli sıkıntılar ve problemler peş peşe gelecektir. Konumuzun detayında ise yükseköğretim kredisi ve alınma şekli hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Öğrenim Kredisi Nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim kredisi, öğrencilerin okul hayatı boyunca giderlerini azaltması için verilmektedir. Burstan farklı olarak geri ödemeli olan bu kredi, başvuru yapan her öğrenciye çıkmaktadır.

Öğrenim kredisi alabilen bireyler ise şu şekildedir;

-Lisans ya da ön lisans öğrencileri. (Okulu kazanmış ve kesin olarak kayıt yaptırmış olması gerekir. Örgün ya da ikinci öğretim fark etmeksizin kredi çıkarken, okulu kazanmış ancak öğrenciliğe başlamamış olan kişilere kredi sağlanmaz.

-Vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler.

-Master ya da yüksek lisans yapan öğrenciler.

-İkinci öğretimde okuyanlar.

-İki yıllık okuyan daha sonra dört yıllık bölüme geçenler.

-Açık öğretimde okuyan ancak gazi-şehit yakını gibi özel durumları olan bireylere kredi sağlanır. (Normal şartlarda açık öğretimde okuyan öğrencilere KYK tarafından kredi desteği verilmemektedir.)

Ayrıca bir öğrenciye burs çıkması halinde aynı anda kredi verilmesi mümkün değildir. İki seçenekten birisi çıkarken, burs olması sonrası öğrencinin başarısız olması halinde krediye çevrilir.

Öğrenim kredisinin verilmeyeceği kişiler ise şu şekildedir;

-Artık yıl olarak öğrenime devam eden yani okulu uzatan kişiler.

-En az asgari ücrete sahip olan ya da çalışan, geliri olan öğrenciler.

-Daha önce farklı bir üniversitede okumuş ve mezun olmuş kişiler.

-Gerçek dışı belgeler sunarak kredi almak isteyenler.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve yabancı uyruklu olarak eğitim gören kişiler.

-Kurumdan daha önce öğrenim kredisi ya da burs imkanı almış olanlar.

-Öğrenim kredisinin verilmesi için hazırlanan şartları yerine getirmemiş olanlar.

Yukarıda yer alan bireyler KYK tarafından sağlanan kredi veya burs imkanlarından yararlanamamaktadır. Bu sebeple mutlaka KYK şartlarının detaylı bir şekilde okunması daha sonra internet sitesi üzerinden başvuru yapılması gerekir. Online olarak alınan başvurularda bazı bilgilerin verilmesi yeterlidir. Bilgilerde yanlışlık olması ya da kasten yanlış bilgi sağlanması halinde KYK tarafından ret cevabı gelmekte ve iş daha sıkıntılı boyutlara gelebilmektedir.

Sizler de ad soyad, aile bilgileri, nüfus bilgileri, adres bilgileri gibi detayları girerek başvuru yapabilir; KYK tarafından verilecek sonucu bekleyebilirsiniz. Burs çıkma olasılığı şehit, gazi ve fakirler için daha fazla iken, her öğrenciye kredi çıkmaktadır. Bu sebeple burs olayına şans olarak bakılırken, krediye kesin gözüyle bakılır.

İnternetten Online Kredi Başvurusu

Günümüzde vatandaşlar bazı ihtiyaçları için toplu paraya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaçlar ev, araba, alışveriş ya da tatile çıkmak şeklinde de olabilirken, toplu para ise ancak bankalar aracılığıyla elde edilmektedir. Bilindiği üzere bankalar müşterilerine belli faiz ve vade oranları ile kredi vermekte, peşin para ihtiyacınızı karşılamaktadır. Üstelik geçmiş dönemlerde başvurular sadece şubeden çeşitli resmi prosedürlerle verilirken, günümüzde gelişen teknoloji sayesinde de bilgisayar, internet, mobil şube ya da SMS aracılığıyla sağlanmaktadır. Hal böyle olunca da sizler de internet üzerinden online olarak krediye başvurabilir, şube sırası beklemeden 7 gün 24 saat 5 dakika içerisinde kredi sahibi olabilirsiniz. Gelişen sistem sayesinde kredi notu ve bireyin sicili incelenmekte, sistem üzerinden anlık olarak cevap gelmektedir. Ayrıca bankalar zaman zaman internet üzerinden yapılan başvurulara özel kampanyalar düzenlemekte, faizleri azaltmakta ya da dosya masrafı almamaktadır. Bu sayede sizler de avantajlı bir şekilde kredi çekebilir, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Araştırma Siteleri ile Kredi Başvurusu

Bilindiği üzere internet üzerinden birbirinden farklı kredileri tek bir sayfada toplayan siteler bulunmaktadır. Bu siteler sayesinde sizler de farklı bankaların kredileri hakkında bilgi sahibi olabilir, karşılaştırabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre bu tür siteleri kullanan bireylerin çok daha uygun fiyatlara, avantajlı krediler çektiği görülmektedir. Site üzerinden krediyi seçerek daha sonra ana siteye yönlendirebilirsiniz. Bankanın web sitesi üzerinden başvuru yapmanız halinde ise kısa süre içerisinde sonuçlar gelecektir.

Tabi ki kredi çekmeden önce siteyi incelemeli ve güvenilirliğini ölçmeniz gerekir. Zira internet üzerinden birçok sahte site bulunmakta, kullanıcıların bilgilerini çalabilmektedir.

İnternet siteleri üzerinden kredi başvurusu yapmak ise oldukça kolay bir işlemdir. Ancak araç kredisi ya da ev kredisi gibi bazı resmiyetler gerektiren kredilerin sadece şubeden alındığını da unutmamanız gerekir. Eğer ihtiyaç kredisi arıyorsanız ilk olarak seçtiğiniz bankanın web sitesine giriş yapın ve krediler bölümüne geçin. Daha sonra sizden istenilen bilgileri girerek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Genellikle krediler bölümünde yapılan başvurularda T.C. kimlik numarası, isim soyisim, adres, meslek, aile bilgileri ve bunun yanı sıra gelir belgeleri sorulabilmektedir. Bilgilerin hepsini doğru olarak girmeniz kredi tanımlanması sırasında problem çıkmaması için önemlidir. Başvuru yapmanız halinde genellikle birkaç dakika içerisinde sonuç cep telefonunuza ya da sitedeki başvuru ekranına gelmektedir. Kabul edilmesi halinde ise gerekmesi durumunda şubeye çağrılma işleminiz yapılmakta ya da internet üzerinden doğrudan banka hesabınıza aktarılmaktadır.

Ayrıca başvurular sadece internet sitesi üzerinden yapılmamakta, bunun yanı sıra mobil şube, SMS aracılığıyla da başvurular yapabilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız başvurular ile şube başvuruları arasında da fark bulunmaktadır. Zaman zaman internet üzerinden yaptığı başvurularda ret cevabı alan bireyler, daha sonra şubeye giderek tekrar başvuru yapmaktadır.

Ancak kredi başvurusu yaparken bazı konulara dikkat etmeniz gerekir. Aşağıda yer alan detaylara dikkat etmeniz halinde kredi onaylanma olasılığınız yüksektir.

-Sicilinizin bozuk olmamasına ve ödemelerinizi geciktirmemeye özen gösterin. Aksi taktirde ret cevabı almanız muhtemeldir.

-İnternet üzerinden başvuru yaparken mutlaka bilgilerinizi doğru girin. Yanlış bilgiler sonrasında kredi verilmesi halinde banka tarafından bazı sorunlar çıkartılabilir.

-Zaman zaman gelir belgesiz olarak kredi verilse de genellikle onaylanma işlemi gelir belgeli olarak daha kolay olmaktadır. Bu sebeple internet üzerinden onay almazsanız gelir belgeniz ile şubeye gidebilirsiniz.

-Bir başvurunuz reddedildiğinde devamlı olarak farklı bankaları ya da siteleri denemeyin. Yapılan sürekli başvrular sonrasında ret cevabı almanız halinde kredi notunuz düşmektedir. Eğer bir bankadan ret cevabı alırsanız kredi notu kontrolleri yapın ve bir süre bekleyin.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Türkiye’nin en eski ve kaliteli bankaları arasında yer alan, devlet bankası olarak da gösterilen Ziraat Bankası, müşterilerine özel çeşitli krediler sağlamaktadır. Bilindiği üzere Ziraat Bankası’nda kredi kartı, yatırım araçları, ev kredisi, ihtiyaç kredisi gibi hizmetlerin dışında taşıt kredisi de bulunmaktadır. Bireyler genellikle araç almak istediğinde peşin paraya ihtiyaç duymaktadır. Özellikle araçların yoğun miktarda artış göstermesi, yüksek maliyetler olması nedeniyle peşin paralara ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne kadar araç firmaları zaman zaman müşterilerine özel düşük faizli kredi imkanları sağlasa da bu durum her zaman bireyin durumuna uymamaktadır. Hal böyle olunca da devletin bankası olarak hizmet veren ve düşük faiz garantisi de sunan Ziraat Bankası yoğun bir şekilde ilgi görmektedir. Sizler de konumuzun detayında Ziraat Bankası taşıt kredisi hakkında bilgi sahibi olabilir ve talep etmeniz halinde krediyi çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Nedir?

Ziraat Bankası tarafından sağlanan taşıt kredisi, vatandaşların istedikleri araçları çok daha kolay bir ödeme planıyla alması için tasarlanmış kredi türüdür. Taşıt kredisi her araç için verilmemekle birlikte hem müşterinin bazı şartları yerine getirmesi hem de aracın krediye uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde banka tarafından kredi verilmesi mümkün olmamaktadır.

Devlet tarafından yapılan düzenlemelere bağlı olarak da taşıt kredisi genellikle 48 yani 4 yıl şeklinde iken, müşterinin ve aracın durumuna bağlı olarak da verilen ücretlerde değişiklik olmaktadır. Ayrıca araç kredisi doğrudan aracın değeri kadar olmamakta, belli bir oranı karşılanmaktadır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalardan aldığınız taşıt kredisi sonrasında aynı ev kredisi gibi aracınıza ipotek koyulduğunu da unutmamanız gerekir. Ziraat Bankası tarafından sağlanan taşıt kredisi sadece sıfır araçlar için uygulanmamakta, bunun yanı sıra ikinci el araçlar da desteklenmektedir. Banka tarafından kredi için sunulan şartlar ise şu şekildedir;

-Taşıt kredisi sıfır araçlarda ya da yaşı 5’i geçmemiş araçlarda kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse; 2017 yılında taşıt kredisi çekmek isteyen bir vatandaş ancak 2012 yılında üretilmiş bir aracı alabilmektedir. 2011 yılındaki aracı alabilmesi için taşıt kredisi verilmemekte, ihtiyaç kredisi sağlanmaktadır.

-Kredi tanımlama işlemi ihtiyaç kredisinde de olduğu gibi 48 ay şeklindedir. Bu vadeden daha fazlasının verilmesi mümkün değildir.

-Genellikle binek araçlara kredi sağlanmakla birlikte minibüs, kamyonet ya da pick-up alınması halinde mutlaka ruhsatta hususi kullanım olarak belirtilmelidir.

-Araç mutlaka kredi tahsisi sırasında rehin alınmakta yani ipotek edilmektedir. Borç bitmeden ya da kredi tamamen kapatılmadan aracın satışı mümkün değildir. Vatandaşların krediyi erken kapatma hakları bulunmakla birlikte kredinin sonlandırılması halinde ipotek de ortadan kalkacaktır.

-Kredi sahibine 4 yıl boyunca hayat sigortası ve araca da KASKO yapılmaktadır. Bu işlemlerin yapılması zorunlu olduğundan harici olarak isteğe bağlı olarak alınmamaktadır.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası tarafından müşterilerin taşıt kredisi alabilmesi için çeşitli kanallar bulunmaktadır. İlk olarak başvurular doğrudan şubeden yapılmaktadır. Ancak müşterilerin gelememesi halinde başvurular internet sitesi, internet şubesi, mobil şube, ATM ya da müşteri hizmetlerinden yapılabilmektedir. Tabi ki kredi başvurusu sonrasında kabul edilmesi ya da reddedilmesi halinde banka tarafından şubeye gelmeniz, bazı belge ve bilgileri sunmanız istenilebilir.

Taşıt kredisi için istenilen belgeler ise şu şekildedir;

-Başvuru formu,

-Nüfus cüzdanı (pasaport ya da sürücü belgesi),

-Gelir belgesi,

-Esnaf için üyelik belgesi, vergi levhası,

Yukarıdaki belgelerin dışında şube tarafından farklı belgeler de talep edilmektedir.

Akbank Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Türkiye’nin en iyi özel bankaları arasında yer alan ve özellikle son dönemde yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Akbank, en kolay kredi veren bankalar listesinde de yer almaktadır. Bilindiği üzere Akbank bünyesi altında çeşitli bankacılık işlemleri bulunmakta bunun yanı sıra müşterilerine kredi kartı, araç kredisi, ihtiyaç kredisi ya da ev kredisi vermektedir. Son dönemde özellikle ailelerin ev alma isteği, devlet tarafından faizlere getirilen düzenlemeler sonrasında konut kredisi de yoğun bir şekilde ilgi görmeye devam ediyor. Üstelik Akbank’ın diğer bankalara bağlı olarak çok daha kolay kredi vermesi ve bazı sorunları göz ardı etmesi de özellikle kredi notu çok yüksek olmayan bireylerin tercih etmesine sebep olmaktadır. Akbank tarafından sağlanan konut kredisi sayesinde ise hem bitmiş sıfır projeler hem de ikinci el kullanılmış evler alınabilmektedir. Tabi ki evler için verilen kredi miktarı %100 olmamakta, evin fiyatına bağlı olarak belirlemeler yapılmaktadır. Burada ekspertizin ev konusunda vereceği rapor ve biçeceği değer de etkili olmaktadır.

Akbank tarafından verilen konut kredisinin alınması için öncelikle kişinin kredi yükümlüklerini yerine getirmesi, gerekli belge ve bilgileri sunması gerekmektedir. Ayrıca bankalar ile sicil açısından da herhangi bir problem yaşamaması, konut kredisi almasına yardımcı olmaktadır.

Akbank Konut Kredisi Rehber

Şubeler başta olmak üzere mobil şube, internet şubesi, SMS ya da müşteri hizmetleri aracılığıyla Akbank konut kredisine başvurabilirsiniz. Eğer konut kredileri hakkında fazla bilginiz yok ise konumuzun devamını incelemeniz yeterli olacaktır.

Kredi Çekilmeden Önce Bilinmesi Gerekenler

-Kredi seçmeden önce mutlaka gelirinize ve risk durumunuza göre seçim yapmanız gerekmektedir. Eğer düşük maaşınız var ya da bankalar açısından risk kısmında yer alıyorsanız, kredi başvurunuzun reddedilmesi olasıdır.

-Başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurun ve banka tarafından istenilen belgeleri teslim edin.

-Konut kredisi öncesinde ekspertiz tarafından incelemeler yapılmaktadır. Bu sebeple ekspertize de belli ücretler ödemek zorunda olduğunuzu unutmayın.

-İmzaladığınız sözleşmenin bir kopyasını alın, faiz oranının yazılı olduğuna emin olun ve mutlaka eksiksiz bir şekilde okuyun.

-Kredi tanımlandıktan sonra tarafınıza konut için DASK ve sizin için de hayat sigortası yapılacağını unutmayın.

-Kazandığınız parayı belgelendirmeniz önemlidir. Aksi taktirde bankalar tarafından işlem yapılması zorlaşmaktadır.

-Krediyi aldıktan sonra ödemelerinize dikkat edin ve aksatmamaya özen gösterin.

Konut Kredisinin Özellikleri

Bilindiği üzere konut kredisi devlet tarafından yapılan düzenlemeler sonrasında 120 ay ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca bu süreçte ev teminat amacıyla rehine alınmakta, borcun kapatılması halinde rehine kalkmaktadır. Evin ipotek olduğu süreçte borç kapanmadan başka birisine satılması, devredilmesi mümkün değildir. Bu sebeple ev satın almadan önce ipotek altında olacağını unutmayın.

Akbank tarafından müşterilerine özel sunulan faiz oranı ve taksit miktarı da oldukça uygundur. Güncel faiz oranlarına bakıldığında ise Akbank’tan ev kredisi çekmeniz halinde 100.000 Türk Lirası için 48 ay boyunca ödeyeceğiniz rakam sadece 1.533 Türk Lirası şeklindedir. Bu kredinin faiz oranı ise %1.14 şeklindedir.

Ayrıca çekilen bu kredinin içerisinde 500 Türk Lirası kredi tahsis ücreti, 750 Türk Lirası ekspertiz ve 116 Türk Lirası taşınır-taşınmaz rehin ücreti alındığını unutmayın. Bu sebeple çekilen 100.000 Türk Lirası krediden geriye genel olarak 98,500 TL civarında bir miktar kalmaktadır. Kredi tahsisi sonrasında ise para peşin olarak müşteriye verilmemekte, doğrudan evin sahibine yani satıcı olan kişinin hesabına aktarılmaktadır. Bu sebeple evi alırken paranın doğrudan satıcının hesabına aktarılacağını ve harici olarak kullanamayacağınızı unutmayın.