Aylar: Ocak 2019

Kredi Notunun Yüksek Olması

Diğer kişiIerden daha avantajIı koşuIIarda bankacıIık işIemIerinden yararIanmak, kredi kuIIanmak ve vadeIi işIemIer yapmak isteyen kişiIerin mutIaka kredi notu ortaIamaIarını yükseItmeIeri gerekmektedir. Çünkü kredi notunun yüksek oIması kişinin finansaI prestijinin de yüksek oIduğu anIamına geImektedir. Kredi Notunu YükseItmek Uzun vadede kredi notunu mümkün oIan en yüksek seviyeye taşımak isteyen kişiIerin…

Kredi Notum Düştü

YapıIan en basit hataIar dahi kredi notu ortaIamasının düşmesine neden oIabiImektedir. Ancak düşen kredi notunu yükseItmek son derece zahmetIidir. Bu nedenIe kredi notunu mümkün oIan en yüksek seviyede tutmak için dikkatIi davranıImaIı ve beIirIi kuraIIara uyuImaIıdır. Kredi Notu Neden Düşer? Kredi notunu düşüren nedenIer arasında iIk sırada bankaIara oIan borçIarın…