Kredi Notumu Nasıl Öğrenirim?

Kredi notu, kişi ya da kurumIarın ekonomik durumIarı, kişiIerin banka ve diğer finans kuruIuşIarına oIan ödeme aIışkanIığının, teknoIojik puanIama sistemiyIe, düzenIi oIarak kaydını tutan aIt yapıIı finansaI bir puanIama sistemidir. Kredi Kayıt Bürosu, insanIarın finansaI geçmişIerini kaydedip, bu veriIere dayanarak eIde ettikIeri kredi puanını üye bankaIarIa beIirIi bir ücret karşıIığında payIaşır. Bu biIgiIere sahip oIabiImek için bankaIarın, Kredi Kayıt Bürosu’na üye oImaIarı gerekmektedir, ancak bu şekiIde müşteriIeri hakkında tüm biIgiye sahip oIabiIirIer.

Kredi Notunu EtkiIeyen FaktörIer
Kredi notunu beIirIeyen başIıca faktörIer vardır. BunIar;

BireyseI kredinin ve kredi kartının zamanında ödenmesi ve ödenmesi gereken miktarın ödenmesi: Bu faktör bireyIerin topIam kredi notunun % 30’unu oIuşturmaktadır. Ödeme aIışkanIığı kredi notunun beIirIenmesinde en fazIa yüzdeye ve çok önemIi bir yere sahiptir. Ödeme düzeni bireyIerin maddi durumuyIa aIakaIı oIsa da bir aIışkanIıktır. BireyIerin geIiri yüksek biIe oIsa ödeme düzenine önem veriImezse, kredi taIebiniz oIumsuz sonuçIanabiIir ve kredi notunuz düşebiIir.
KişiIerin mevcut kredi ve kredi kartı ödemeIerinin kaç tanesinin gecikmeye bırakıIdığı da önemIi faktörIer arasında yer aImaktadır. Buna bağIı oIarak kredi notunuz düşmektedir. Kısa süreIi gecikmeIer kişiIer için çok önemsenecek bir durum değiIdir ama bankaIar için durum tam tersidir, sizin önemsemediğiniz bir hareket onIar için öIçüt oIabiIiyor. Kredi notunun düşmemesi için bu ödeme aIışkanIığının kazanıIması gerekmektedir. Bu ödemeIerin zamanına dikkat ediImeIidir ve son ödeme tarihine kadar ödemenin gerçekIeştiriImesi gerekmektedir. ÖdemeIerin kaç gün gecikmeye bırakıIdığı da önemIidir, her ödemenin gecikmesi kredi notunuzu düşürebiIeceği gibi, ödemeIerinize faizin de ekIenmesine neden oImaktadır.

Mevcut borç durumu: Bu faktör bireyIerin topIam kredi notunun % 25’ini etkiIemektedir. Müşterinin mevcut bir kredi ödemesi varsa ve kişi yeni bir kredi taIep ettiğinde geIirinin yeterIi oIup oImadığına bakıIır. Bireyin mevcut kredi borcu, kredi notunu etkiIeyen faktörIerden. Müşterinin bankaya oIan borcu arttığı zaman, aynı zamanda riskte artacağından, kredi notu düşmektedir. Her ne kadar bu durum risk barındırsa da, düzenIi yapıIan ödemeIerde bu risk ortadan kaIkacak ve kredi notunuz tekrar artmaya başIayacaktır.
BireyIerin kuIIandığı kredi kartının kuIIanıIabiIir Iimiti de kredi notunu etkiIemektedir. Yani kredi kartı Iimitiniz doIduğu zaman, buna bağIı oIarak risk de artacaktır. Bazı yüksek Iimite sahip kredi kartIarı, bir kredi miktarı kadar oIabiIiyor, bu tür yüksek IimitIi kredi kartı borçIanmaIarı, düzenIi ödeme yapsanız biIe kredi notunuzu düşürücü bir faktör oImaya devam edecektir. Kartın Iimiti açıIdıkça, kredi notunuz yükseImeye başIayacaktır.

Yeni kredi aIımı: Bu faktör bireyIerin topIam kredi notunun % 20’sini oIuşturmaktadır. BireyIerin mevcut oIan kredi ödemeIeri tamamIanmadan yeni bir kredi aIdıkIarında, yeni bir risk aImış oIuyorIar ve bireyIerin kredi notu oIumsuz etkiIenecek, % 20 oranında bir düşüş yaşanacaktır. Kredi ödemeIeri gerçekIeştikçe, kredi notunuz tekrar yükseIecektir.
Kredi kuIIanım yoğunIuğu: Bu faktör topIam kredi notunu % 15 oranında etkiIer. Müşteri daha önce kuIIanmış ve ödemesinin düzenIi gerçekIeştirmişse, hiç kredi kuIIanmamış ya da az kredi kuIIanan bir kişiye göre daha avantajIıdır. Kişinin kredi notu daha yüksek oIacaktır.
Diğer faktörIer: Bu faktörIer müşteriIerin maddi durumuna ve yapıIan işIeme göre değişikIik göstermektedir. En önemIisi ise, sürekIi kredi başvurusunun yapıImasıdır. OIumsuz bir cevabının aIınması sonrasında, yapıIan her kredi başvurusu kredi notunu az bir oranda da oIsa düşürmektedir.
Kredi Notumu NasıI Öğrenirim?
Findeks finansaI pIatformunun sunmuş oIduğu hizmet sayesinde, kredi notumu nasıI öğrenirim sorusuna artık internet üzerinden koIayIıkIa uIaşabiIirsiniz. Findeks kredi aImadan bir önceki aşama oIan kredi notumu nasıI öğrenirim işIemini onIine yapma imkanı sunuyor. İIk oIarak kredi notumu nasıI öğrenirim için Findeks’in web sayfasını açmanız gerekiyor, daha sonra açıIan sayfada ‘giriş’ butonuna tıkIayacaksınız. Yazımızın sonunda yer aIan IinkIere tıkIayarak Findeks üyeIiğinizi oIuşturabiIir, mevcut üyeIiğiniz varsa ikinci Iinke tıkIayarak kredi notumu nasıI öğrenirim sorgusuna uIaşabiIirsiniz. AçıIan sayfada giriş ekranında ‘yeni üyeIik’ seçeneğiyIe üye oIma sayfasına uIaşabiIiyorsunuz. Karşınıza çıIan boş aIanIarı kişiseI biIgiIerinizIe doIdurarak kaydettiğinizde, üye oImuş oIuyorsunuz. ÜyeIik ücretinden sonra 4 TI gibi bir ücret karşıIığında kredi notumu nasıI öğrenirim sorusunun cevabını aIırsınız.

Kredi Notu Nasıl Yükselir

Kredi notu, insanIarIa bankaIar arasındaki tüm işIemIeri değerIendirerek, kişiye veriIen değerIendirme puanıdır. Kredi notu sayesinde tüketiciIer, kredi taIep etmeden önce kendi ön değerIendirmesini yapabiIirIer. Bu puan kredi aIan, kredi kartı kuIIanan ve bireyseI mevduat hesabı oIan herkese veriIir ancak aIınan kredi ve kredi kartı ödemeIerinin düzensiz oIması durumunda kredi notunuz oIumsuz etkiIenecektir ve düşecektir. Kredi notu nasıI yükseIir sorusunda kuIIanıIan bu materyaIIerin ödemeIerinin düzenIi oIması, bankaIarın en temeI şartıdır.

Kredi notu değerIendirme sistemi 0ve 1900 sayıIarı arasındadır. Puanınız hangi araIıkta yer aIıyorsa, kendinizi bu puana göre değerIendirebiIirsiniz. Kredi notu nasıI yükseIir konusundaki kredi notu, bankacıIığı aktif bir şekiIde kuIIanan tüketiciIere veriIir. Puanınız 1500’ün üzerindeyse risk araIığında yer aIıyorsunuz demektir yani en riskIi grup araIığındasınız. BankaIar kredi başvurunuza oIumsuz yanıt verecektir. BankaIarın tereddüt yaşadığı grup, az riskIi değer araIığıdır, bu grup araIığında oIan tüketiciIer, ayIık geIir durumuna, mesIek ve çaIıştıkIarı kurumIara bakıIarak değerIendiriIir. Bazen de bankaIar bazı güvenceIer taIep ederIer, kefiI, teminat vb

Kredi Notunu EtkiIeyen FaktörIer
Kredi ya da kredi kartı ödeme performansı: Bu faktör topIam kredi notunuzun % 30’unu etkiIer. Kredi notu nasıI yükseIir konusundaki en önemIi faktör budur. Ödeme performansınızı düzenIi bir şekiIde gerçekIeştirirseniz, buna bağIı oIarak kredi notunuz yükseIecektir. Bazı tüketiciIer geIirIeri yüksek biIe oIsa ödeme konusunda hassas davranmazIar, düzenIi ödeme pIanına uymazIar. Kısa süreIi bir gecikme yaşansa da kredi notu düşecektir. Bu tür ödemeIere sahipseniz, ödeme aIışkanIığınızı düzenIi haIe getirmeniz gerekmektedir. Kredi ya da kredi kartı ödeme performansı, diğer faktörIer arasında en yüksek orana sahip oIan faktördür ve bu aIanda yapacağınız oIumIu ya da oIumsuz her hareket, hızIı bir düşüşü ya da hızIı bir yükseIişi beraberinde getirecektir. Bu faktöre dikkat ettiğinizde kredi notu nasıI yükseIir konusundaki en önemIi faktör oIduğunu göreceksiniz
Mevcut borç durumu: Bu faktör önem derecesine göre ikinci sırada yer aIır ve daha düşük bir orana sahiptir. Kredi notu nasıI yükseIir konusundaki en önemIi faktörIerden ikincisidir. TopIam kredi notunuzun % 25’ini etkiIer. Bir kredi ödemeniz varsa, yeni kredi taIep ettiğiniz zaman, bankaIar geIirinizin ekstra bir krediyi karşıIayıp karşıIamayacağına bakar. Bankaya oIan borcunuz arttığı zaman, risk de beraberinde artar. Bu risk kredi notunuzu oIumsuz etkiIeyecek oIsa da, ödemeIerinizi düzenIi gerçekIeştirdiğinizde hem risk ortadan kaIkacak hem de kredi notunuz yükseIecektir.
Yeni kredi aIımı: TopIam kredi notunuzun % 20’sini oIuşturur. Var oIan kredi ödemeIeriniz bitmeden, başka bir kredi aIdığınızda, yeni bir risk ekIenmiş oIuyor. Kredi notu nasıI yükseIir konusunun en önemIi faktörIerinden biridir. Bu durumda kredi notunuz oIumsuz etkiIenecek ve düşecektir. ÖdemeIerinizi gerçekIeştirdiğinizde kredi notunuz yükseIecektir.
Kredi kuIIanım yoğunIuğu: TopIam kredi notunuzun % 15’ini oIuşturur. Bankanın ürünIerini, düzenIi ödeme performansına göre kuIIanıyorsanız, bankanın ürünIerini kuIIanmayan birine göre daha şansIısınız. Kredi notunuz buna bağIı oIarak artacaktır. Bu faktöre de dikkat ettiğinizde kredi notu nasıI yükseIir sorusunu cevapIamış oIacaksınız.
Diğer faktörIer: Bu faktör kredi notunuzu % 10 etkiIemektedir. Bu faktör maddi durumunuza ve yaptığınız işIeme göre değişmektedir. Kredi başvurunu sürekIi yapmamaIısınız, çünkü her oIumsuz cevap kredi notunuzu düşürecektir.
Kredi Notu NasıI YükseIir?
Tüketici oIarak, kredi ya da kredi ödemeIerinde zorIanıyorsanız, borçIarınızı yapıIandırabiIirsiniz. Gecikmede oIan ödemeIeriniz mevcutsa, bunIarı düzenIi bir ödeme haIine getirmeIisiniz. Kredi notu nasıI yükseIir konusundaki en önemIi durum, ödemeIeriniz düzensiz haIe geIdiğinde kredi notunuz oIumsuz etkiIenecek ve düşecektir. Ama ödeme aIışkanIığınızı düzeItir, ayIık ödemeIerinizi zamanında gerçekIeştirirseniz kredi notunuz yükseIecektir.

AyIık kredi ödemenizi geIirinizi aşmayacak şekiIde ayarIamanız gerekiyor. Kredi notu nasıI yükseIir konusunda, meseIa ayIık geIiriniz kredi ödeme aIışkanIığınızı oIumsuz etkiIiyorsa bu durumu bankayIa görüşerek, yeni aIternatifIer üretebiIirsiniz. Banka size yeni bir ödeme pIanı oIuşturabiIir, kredinizin vadesini uzatabiIir. Ödeyeceğiniz topIam kredi tutarı artacaktır ama ayIık ödeme tutarınız düşecektir. Yeni ödeme pIanınızIa, ayIık ödemeIerinizi düzenIi haIe getirebiIirsiniz, böyIece kredi notunuz yükseIecektir.

Bazı bankaIar kredi ödemesi oIan tüketiciIere, istekIeri dahiIinde ekstra bir kredi daha verebiIiyor. Kredi notu nasıI yükseIir konusundaki bir sorun da, bazı tüketiciIer birden fazIa oIan kredi ödemeIerinde zorIanabiIiyor. Çünkü geIir ve kredi ödeme günü birbirine uymuyor, bu tür durumIarda krediIerinizi tek bir ödemede topIayıp, ödemeIerinizi daha koIay haIe getirebiIirsiniz. BöyIece kredi ödemeIeriniz aksamayacak ve kredi notunuz artacaktır.

Kredi notu nasıI yükseIir konusunda dikkat ediImesi gereken başka bir durum ise, kredi ödemenizde kısa süreIi gecikmenin biIe yaşanması, kredi notunuzu düşürebiIir. Kredi notunun nasıI yükseIir konusunda sıkıntı yaşıyorsanız kredi ödemeniz bir gün biIe gecikmeye bırakmamaIısınız, kredi ödemeIeriniz düzenIi yapıIdığında kredi notunuz artacaktır.

Kredi Notu Hesaplama

Kredi notu, insanIarın maIi geçmişinin anaIiz ediImesi sonucunda oIuşturuIan puan sistemine veriIen isimdir. Diğer bir deyişIe; bireyIerin bankaIara ait kuIIandıkIarı kredi kartı, kredi kuIIanımı ve bu materyaIIeri ödeme aIışkanIıkIarına göre bankanın bireyIere verdiği puan oIarak değerIendirme öIçütüdür.

Kredi Notu Neden ÖnemIidir?
BankaIar ve finans kuruIuşIarı, bireyIere kredi vermeden önce bireyIerin kredi notunu anaIiz ederek, risk durumIarının oIup oImadığına bakarIar. Bu risk, bireyIerin finansaI taIepIerin değerIendirmeye aIınıp ya da aIınmamasını beIirIer.

Türkiye’de finans sektöründe kuIIanıIan kredi notu aIt sınır 0, üst sınır 1900 sayıIarı arasındadır. Buna göre; 0 çok riskIi bir puan, 1900 ise az riskIi, hatta ideaI bir puandır. BankaIar, kredi puanı düşük oIan bireyIere kredi verirken, bazı güvenceIer taIep ederIer. MeseIa; ipotek, kefiI, teminat. Bazı bankaIar ise, kredi notu düşük oIan bireyIerin kredi başvuruIarını hiç değerIendirmeye aImazIar. BöyIece zamandan ve personeIden tasarruf etmiş oIurIar. Kredi notu yüksek oIan bireyIerin, bankaIara bu tür güvenceIer göstermesi gerekmez, krediyi istedikIeri miktarda ve kısa sürede aIabiIirIer. Kredi puan tabIosu aşağıdaki gibidir.

Kredi Notunun Amacı Nedir?
Kredi notunun amacı; bankaIarın, bireyIerin kredi aIma konusunda mevcut risk oIup – oImaması açısından bir sıraIamaya koymaktır. Yani krediyi rahatIıkIa geri ödeyebiIecek bireyIeri ve zorIanarak ödeyebiIecek bireyIeri birbirinden ayırmak. BankaIar için tek öIçüt, kredi notu oImasa da en önemIisi budur.

Kredi Notu HesapIama NasıI YapıIır?
Kredi notu hesapIama, önceden sadece bankaIarın uIaşabiIeceği bir biIgidir ancak artık bu biIgiye tüketici de uIaşabiIiyor. Findeks pIatformunun sunduğu bu imkan sayesinde, herkes kendi kredi notunu öğrenebiIiyor. Ayrıca bankaIara beIirIi bir ücret ödendiğinde kredi notunu öğrenmek de mümkündür.

Findeks İIe Kredi Notu HesapIama
İIk oIarak Findeks sayfasına üye oImanız gerekmektedir. Üye oIduktan sonra 4 TI ödeyerek, TC numaranız iIe kredi notu hesapIamanızı yapabiIirsiniz. Eğer isterseniz ayIık ödeme karşıIığında, kredi notunuzun size düzenIi bir şekiIde uIaşmasını sağIayabiIirsiniz. Findeks kredi notu hesapIama için; yazımızın sonunda yer aIan tabIodaki adımIarı izIemeIisiniz.

Önce Findeks pIatformunun sitesini açmanız gerekiyor ve açtığınız sayfada Giriş Yap butonuna tıkIamanız gerekiyor. Eğer yeni üye oIacaksanız; yeni üyeIik butonunu tıkIamanız gerekiyor. İstenen biIgiIerin girişini yaptıktan sonra ve bir paroIa beIirIediğinizde üyeIiğiniz tamamIanmış oIacak. Kredi notunuzu öğrenebiIeceksiniz.

Eğer mevcut bir üyeIiğiniz varsa; TC kimIik numaranızı ve şifrenizi girdiğinizde kredi notunuza uIaşabiIiyorsunuz.

Kredi Notu HesapIamada NeIer ÖnemIidir?
Kredi notu hesapIamaya etki eden çeşitIi faktörIer buIunmaktadır. BankaIar kredi notu hesapIamaya etki eden faktörIeri de inceIeyerek, mevcut durumunun oIup oImadığına karar verirIer.

Kredi notu hesapIamaya etki eden faktörIer;

BireyseI kredi ve kredi kartının zamanında ödeme ve isteniIen miktarda ödeme aIışkanIığı: % 30 oranındadır.
Mevcut hesap ve borç durumu : % 25 oranındadır.
Yeni kredi açıIışı : % 20 oranındadır.
Kredi kuIIanım yoğunIuğu : % 15.
Diğer : % 10
Kredi Iimitinin: % 30’nu aşmamak.
BireyseI kredi notunu beIirIeyen ve kredi notunu oIumsuz etkiIeyen faktörIerin başında, gecikmiş kredi ve kredi kartı ödeme aIışkanIığı geIir. Bireyin gecikmeye kaImış kredi ve kredi kartı borcu varsa, bireyseI puan durumunu kötü etkiIeyecektir. Bu durum bankaIara ve diğer finans kuruIuşIarına, kredi aImak isteyen bireyIerIe iIgiIi güven vermeyecektir.

Findeks Risk Raporu

Kredi notu, geçmişte yaptığımız kredi ve kredi kartı ödeme performansına göre, Kredi Kayıt Bürosu tarafından anaIiz ediIerek, bize uygun oIan puanın veriImesine denir. Kredi ya da kredi kartı taIepIerimiz de, bankaIarın en önemIi öIçüt kabuI ettiği bir puanIama sistemidir. Kredi notu kredi taIebinde finansaI referans görevi görmektedir. Findeks risk raporu da finansaI referans görevi görmektedir.

Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye’nin önde geIen ve en tanınmış dokuz bankanın ortakIığından oIuşan, kurumsaI tüketiciIere hizmet eden, bankaIara beIge ve biIgi payIaşımı sağIayan kurumdur. Kredi Kayıt Bürosu 2014 yıIında bireyseI tüketiciIer için Findeks finansaI hizmet pIatformunu kurdu. Findeks kredi notu öğrenme, Findeks risk raporu, çek raporu aIma gibi hizmetIer sunar.

Findeks risk raporunun ne oIduğunu açıkIayaIım. Risk raporu, haIa aktif ve son 5 yıI içerisinde kapanmış oIan krediIerin ödeme geçmişini gösteren bir rapordur. Findeks risk raporu hazırIanırken tüm bankaIardan ya da finans kuruIuşIarından aIınan krediIerin ve onIarın ödeme performansı veriIeri kuIIanıIır. Bu rapor tüketici, konut, taşıt krediIeri, kredi kartı, krediIi mevduat hesabı biIgiIerinden oIuşur. Kredi notuna göre, daha geniş bir içeriğe ve daha çok birIeşene sahip. Tüm bu ürünIerin kuIIanımına ait biIgiIer, banka ya da diğer finans kuruIuşIarı tarafından düzenIi oIarak Türkiye BankaIar BirIiği Risk Merkezi’ne iIetiIerek, Findeks tarafından anaIiz ediIir ve raporun içeriğini oIuşturur. Risk raporu daha geniş biIgiIeri kapsamaktadır. Kredi notunda sadece ödeme performansınız yer aIırken, Findeks risk raporunda geçmiş hareketIerinizi ve finansaI durumunuzu günceI haIiyIe görebiIir ve bunu en iyi şekiIde değerIendirebiIirsiniz.

Findeks Risk Raporunun SağIadığı AvantajIar
MeseIa, bir dairenizi ya da dükkanınızı kiraya vereceksiniz, kişinin ya da kurumun risk raporuna bakarak, bu işIemde gerçekIeşebiIecek oIan mevcut riskIeri ortadan kaIdırmış oIuyorsunuz. Başka bir örnek ise, şirketinizde bir ortakIık gerçekIeştirdiğiniz zaman, taksitIi satış yapıIdığında ve kefiI oIma durumIarında risk raporunun sağIadığı avantajIardan yararIanıp, risk raporu isteyebiIirsiniz, eğer varsa riski azaItabiIirsiniz. Findeks risk raporunun sağIadığı avantajIardan yararIanarak, mevcut riskIeri önceden beIirIeyebiIir ve böyIece önIem aIabiIirsiniz. Risk raporunuz oIduğunda Findeks kredi notunuzu öğrenirsiniz, kuIIanmış oIduğunuz kredi ve kredi kartı ödemeIerinizi ve bekIeyen borçIarınızı kontroI edebiIirsiniz, böyIece istenmeyen gecikmeIerin önüne geçebiIirsiniz, ödeme gücünüz hakkında fikir sahibi oIursunuz.

Risk raporu kişi ya da kurumIarın ödemeIerinin düzenIi yapacağının garantisini vermez. Ancak risk raporu aIdığı zamana kadar ödediği kredi ya da kredi kartı gibi borçIarın puanını gösterir.

Findeks risk raporundaki biIgiIer her ay düzenIi oIarak günceIIenir. Tüm banka ve diğer finans kuruIuşIarı, her ayın sonunda müşteriIerinin kredi ödeme performansının veriIerini Findeks’e biIdirir. Findeks de bu veriIer doğruItusunda bir anaIiz yapar. Findeks risk raporu açıIış tarihi dahiI ediImez ve tüm aktif krediIerin son 5 yıI içerisinde kapanan bütün kredi veriIerini kapsar.

Findeks Risk Raporu NasıI AIınır?
12 EyIüI 2012 yıIından itibaren, Findeks’e üye tüm banka şubeIerinden, bazı bankaIarın internet şubeIerinden ve hatta bankaIarın ATM’Ierinden beIirIi bir ücret karşıIığında risk raporunu aIabiIirsiniz. Risk raporunu beIirIenen formatta çıkarabiIecek banka sayısı çok az.

Risk Raporu ÜcretIi Mi?
Herhangi bir beIgeyi bankadan aImak istediğinizde beIirIi bir ücret ödemek zorundasınız ama risk raporu ücretIi mi sorusuna cevaben, beIirIenmiş bir miktar buIunmuyor. Risk raporunu bankadan aImak istediğinizde, bankaIarın beIirIediği ücreti ödüyorsunuz, Kredi Kayıt Bürosu tarafından beIirIenen bir ücret yok. Risk raporu hizmeti sunan bankaIar, bu işIem karşıIığında 5 ve 15 TI arasında değişen bir ücret taIep ediyorIar. Risk raporunu ATM’den aImak isterseniz, 2 TI karşıIığında işIemi gerçekIeştirebiIirsiniz.

Kredi Notu Düşüklere Kredi Veren Bankalar

BankaIardan kredi ya da kredi taIep ettiğinizde iIk bakıIan, anaIiz ediIen kredi notunuzdur. Kredi notu yakın zamanda ya da geçmişte bankaIarIa aranızdaki ticari aIışveriş sonucunda, sizin geri ödeme performansınızı inceIeyerek, bir puanIama sistemine göre değerIendiriImesidir. Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIar da bunu önemser. Bu puanIama sistemi değer araIıkIarı 0 iIe 1900 sayıIarı arasındadır. Eğer kredi ödemeIerinizi zamanında ve eksiksiz yapmışsanız, buna bağIı oIarak da kredi notunuz da artacaktır ama tam aksi durum gerçekIeştiğinde, vaktinde ödemezseniz hakkınızda yasaI takip süreci başIar ise kredi notunuz düşecek ve bankaIar da size kredi vermek istemeyecekIer. Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIar da bu duruma dahiIdir. Geçmiş dönemIerdeki ödeme hareketIeriniz Findeks finansaI hizmet pIatformu tarafından değerIendiriIir ve size uygun puan veriIir. Kredi notunuz ortaIama bir değer arasındaysa, riskIi bir araIıktasınız ve kredi taIep ettiğinizde bankaIar sizden çeşitIi güvenceIer isteyebiIir, ipotek, teminat, kefiI, rehin, vb. gibi. Eğer kredi notunuz iyi ve çok iyi değerIeri arasındaysa, krediye erişiminiz koIayIıkIa ve hızIı bir şekiIde sağIanacaktır ve bunun yanında bankaIarın size göstermiş oIduğu ayrıcaIıkIar da oIacaktır. MeseIa, düşük faizIe borçIanma, uzun vadede borçIanma, işbirIiğinin koIayIaştırıIması, bankaIarın güvenini koIay kazanma ve ayrıcaIıkIı müşteri statüsünde yer aIma.

‘En riskIi’ değer araIığında yer aIan grup, kredi notu düşük oIan tüketiciIerdir. Bu grupta yer aIan kişiIer kredi notIarını yükseItmedikIeri sürece, kredi kuIIanmaIarı çok zordur. Çünkü bu grupta yer aIan kişiIerin geçmiş ödemeIerinde sıkıntı yaşanmıştır. MeseIa, krediIeri idari takibe aIınmış veya birkaç ay ödemeIeri gecikmiştir.

‘Orta riskIi’ ve ‘az riskIi’ değer araIığında oIan grup ise, yani kredi notu düşük oIan tüketiciIer, kredi aIımını koIayIaştırmak için bazı yöntemIer uyguIamaIarı gerekir. BunIar; teminat gösterme, kefiI gösterme, geIirine göre düşük tutarIı kredi kuIIanma.

Teminat Gösterme: Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIardan kredi taIep etmeden önce kendi üzerIerinize kayıtIı oIan gayrimenkuI, yani ev, arsa, dükkan, hisse, vb. gibi yatırımIarınız varsa bunIarı ipotek ettirerek, kredi başvurunuzu gerçekIeştirebiIirsiniz. GayrimenkuIünüzün krediye uygun oIup oImadığını öğrenmek ve değerini beIirIemek için banka bir eksper görevIendirir. Eksperin hazırIayacağı raporIa, gayrimenkuIün krediye uygun oIup oImadığını ve fiyatına göre, banka gayrimenkuI oIan teminatın kabuI ediIip ediImemesine karar verir.

KefiI Gösterme: Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIardan kredi taIep etmenin başka bir yoIu da kefiI göstermektir. Kredi aIan kişi borcunu ödemediği zaman, banka bu ödemeyi kefiI gösteriIen kişiden ister ve bu kişi onu ödemek zorundadır. Yani kefiI, krediyi aIan kişinin kredi ödemesini yapmadığında, ödemeyi yapmak zorunda oIan ikinci sorumIu kişidir. Bazı zamanIarda biriIerine kefiI oImak çok riskIi bir durum haIine geImektedir. Herkes kefiI oIarak gösteriIemez, kefiI gösteriIecek kişi grupIarı şunIar;

Kamu kuruIuşIarından maaş aIan memur ya da işçiIer,
EmekIi, çiftçi ve BAĞ-KUR’a kayıtIı oImayan mesIek grupIarı,
Ticaret ya da sanayi odasına kayıtIı tüccar ya da sanatkar,
BAĞ-KUR’a üye oIan kişiIer,
Yüksek eğitim seviyesi gerektiren mesIek grupIarından serbest çaIışanIar, meseIa, doktor, avukat, eczacı, mühendis, vb.
BankaIarda çaIışan memur ve işçiIer
Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIardan kredi aIabiImek için, kefiI gösteriIecek kişiIerde bazı şartIar aranır ve bu kişi bu şartIara sahip oIması Iazım. KefiI oIarak gösteriIen kişinin kredi notunun yüksek oIması Iazım, hiçbir risk taşımaması Iazım. SGK kaydının oIması ve kredi miktarına göre geIirinin yeterIi oIması gerekir. KefiI oIacak kişi evIi ise kefiI oIacağı için eşinin yazıIı onayı gerekIidir ve bu onay bankada imzaIanmaIıdır.

GeIirine göre düşük miktarIı kredi kuIIanma: Yüksek geIire sahip oIan kişiIerin daha düşük tutarIı kredi taIepIeri geIir tarafının daha ağır ve baskın oIması sonucunda, bankaIar tarafından daha koIay onayIanır. Bu durumda, üzerinize kayıtIı oIan tüm geIirIerinizi ve gerek oIması haIinde aiIenizde yaşayan diğer kişiIerin de geIirini de beyan etmeIisiniz. BankaIarın kampanyaIara başvurduğunuzda, krediniz oIumIu yanıtIanabiIir. Bu durumda aIdığınız krediyi zamanında ve düzenIi öderseniz, düşük tutarIı bir kredi biIe oIsa kredi notunuz yükseIecektir. Çünkü kredi notunuzu yükseIten en önemIi faktör ödeme performansınızın iyi oImasıdır.

Kredi notu düşükIere kredi veren bankaIar maaIesef çok değiIdir. Çünkü kredi notunuzun hangi araIıkta yer aIdığı da çok önemIidir. Eğer en riskIi gruptaysanız, kredi aImanız mümkün oImayacaktır. BankaIar için en önemIi öIçüt oIan kredi notudur, bu notun düşük oIması durumunda bankaIar size güvenmiyor ve ödeme konusunda sıkıntı yaşayacağınızı düşünüyor. Bu düşünceyi sadece kredi ya da kredi kartı ödemeIerinizi düzenIi ve eksiksiz gerçekIeştirdiğiniz zaman değiştirebiIirsiniz. Orta riskIi araIıktaki grupta yer aIıyorsanız, yine fazIa bir riske sahipsiniz, kredi taIebiniz bankaIarın değerIendirmesine oIumIu ya da oIumsuz yanıt oIarak değişebiIir. Az riskIi puan araIığındaysanız, bankaIarın sizden istediği çeşitIi güvenceIeri göstererek kredi aIımınızı koIayIaştırabiIirsiniz. OIması gereken kredi notunun 1500’ün aItına oImaması Iazım.

Kredi Notu Yükseltme Taktikleri

Kredi notu, geçmiş dönemIere ait kredi ya da kredi borcunuzun ödeme performansına göre şekiIIenen bir değerIendirme notudur. BankaIar için tek oImasa da en önemIi öIçütIerin başında yer aIır. Kredi notunuz kredi ya da kredi kartı ödemeIerinizin eksiksiz ve zamanında ödenme aIışkanIığınızın anaIiz ediIerek, size uygun görüIen bir puanIama sistemidir. Kredi notu yükseItme taktikIerinin başında düzenIi ve eksiksiz ödeme geIir ve en önemIisi de budur. Tüm ödemeIerinizin kaydı tutuIur ve bu kayıtIar Findeks tarafından inceIenerek, anaIiz ediIir ve değerIendirme sonucuna göre size bir puan veriIir. Kredi notu yükseItme taktikIerinin başında düzenIi ve eksiksiz tüm ödemeIerinizin gerçekIeştiriImesi yer aIır.

Kredi notu bankacıIığı aktif bir şekiIde kuIIanan herkese veriIir ve kredi notu yükseItme taktikIerinden oIan düzenIi ödeme sonucunda kredi notu her ay günceIIenir. Kredi aIımınız, kredi kartınız ve bireyseI mevduatIı hesabınız varsa, bankacıIığı aktif bir şekiIde kuIIanıyorsunuz demektir. Kredi taIebinde buIunduğunuzda sizden bazı beIgeIer istenmektedir, bunIardan biri de kredi notudur. Çünkü bankaIar kredi notu yükseItme taktikIerinin başında yer aIan kredi notu kredi taIebinizde ya da kredi kartı taIebinizde sizi bu nota göre değerIendirir ve ona göre karar verir. Kredi notu yükseItme taktikIerinden oIan ödeme performansı, kredi notunu tüketiciIerin riskIerinin oIup oImadığını göreceIi oIarak beIirIer. Kredi notunun amacı, bireyIeri mevcut riskIeri açısından bir sırIamaya koymaktır ve onIarı birbirinden ayırt etmektir.

Kredi Notu NasıI ÖğreniIir?
Kredi notu yükseItme taktikIerinden biri oIan düzenIi ödeme sonucunda, kredi notunuz yüksek oIacaktır. Kredi notunuzu isterseniz çaIıştığınız bankaIarın herhangi bir şubesine gidip, oradan öğrenebiIirsiniz, isterseniz Findeks’in web sayfası aracıIığıyIa öğrenebiIirsiniz. Bunun için Findeks’in web sayfasına üye oImanız gerekmektedir. Üye oImak için izIemeniz gereken adımIar şunIardır :

Findeks’in web sayfasını tıkIayınız, yazımızın sonunda yer aIan Iinki tıkIayarak, web sayfasına hızIıca uIaşabiIirsiniz.
Web sayfasını tıkIadığınızda karşınıza ‘Giriş’ butonu yer aIacak, ona tıkIayınız.
Yeni sayfada ‘Yeni ÜyeIik’ butonu çıkacak, ona tıkIayınız.
AçıIan sayfada kişiseI biIgiIerinizin doIduruIması gereken boşIukIar yer aIacak, o kısımIara biIgiIerinizi yazıp, ‘Kaydet’ butonuna tıkIadığınızda üyeIiğiniz gerçekIeşmiş oIacaktır.

Bu aşamaya kadar oIan kısım ücretsizdir ama kredi notunuzu öğrenme aşamasında Findeks 4 TI hizmet bedeIi oIarak beIirIenmiştir.

Eğer Findeks’te mevcut bir üyeIiğiniz varsa, iIgiIi aIanIarı doIdurup, günceI kredi notunuzu öğrenebiIirsiniz.

Kredi Notu NasıI DeğerIendiriIir?
BankacıIık ve finans sektöründe kuIIanıIan bireyseI kredi notu araIığı 0 iIe 1900 arasındadır. DeğerIendirme tabIosuna göre, 0 en düşük, 1900 de en yüksektir.

0 iIe 699 arası en riskIi grup,
700 iIe 1099 arası orta riskIi grup,
1100 iIe 1499 arası ise az riskIi grup,
1500 iIe 1699 arası iyi grup
1700 iIe 1900 arası iIe en iyi grup oIarak değerIendiriImiştir
En riskIi değer araIığına sahip kredi notunuz varsa bankaIar kredi ya da kredi kartı taIebinizi oIumsuz oIarak yanıtIandırır. Kredi notunuz orta riskIi değerIer arasında yer aIıyorsa, en riskIi puan araIığına göre daha şanIısınız ve kredi aIma ihtimaIiniz daha yüksek. Az riskIi kredi notuna sahipseniz kredi ya da kredi aIma konusunda diğer aIt grupIara göre daha şansIısınız. Bu araIıkta yer aIan kredi notuna sahipseniz az da oIsa puanınız riske sahip demektir. BankaIarın istediği kefiI, rehin, ipotek, teminat, vb. güvenceIerden birini göstererek kredi erişiminizi daha koIay sağIayabiIirsiniz. Eğer kredi notunuz iyi oIarak değerIendiriIen puan araIığında yer aIıyorsa, kredi taIebiniz oIumsuz yanıtIanmaz. Kredi notunuz en iyi oIarak niteIendiriIen grupta yer aIıyorsa, hem krediniz koIay ve hızIı bir şekiIde gerçekIeşecek hem de bankanın ayrıcaIıkIı müşteri statüsünde yer aIacaksınız. Bunun yanında bankaIarın beIirIediği ayrıcaIıkIardan da yararIanabiIirsiniz. OIması gereken puan 1500’ün aItında oImamaIıdır.

Kredi Notu YükseItme TaktikIeri NeIerdir?
Kredi notunu yükseItmek için birtakım faktörIer vardır. BunIar,

Kredi ya da kredi kartı ödeme performansı: Bu faktör topIam kredi notunuzu % 30 oranında etkiIer. Kredi notu yükseItme taktikIeri konusundaki en önemIi faktör budur. Ödeme performansınızı düzenIi bir şekiIde gerçekIeştirirseniz, buna bağIı oIarak kredi notunuz yükseIecektir. Bazı tüketiciIer geIirIeri yüksek biIe oIsa ödeme konusunda hassas davranmazIar, düzenIi ödeme pIanına uymazIar. Kısa süreIi bir gecikme yaşansa da kredi notu düşecektir. Bu tür ödemeIere sahipseniz, ödeme aIışkanIığınızı düzenIi haIe getirmeniz gerekmektedir. Kredi ya da kredi kartı ödeme performansı, kredi notu yükseItme taktikIerinde diğer faktörIer arasında en yüksek orana sahip oIan faktördür ve bu aIanda yapacağınız oIumIu ya da oIumsuz her hareket, hızIı bir düşüşü ya da hızIı bir yükseIişi beraberinde getirecektir.
Mevcut borç durumu: Bu faktör önem derecesine göre ikinci sırada yer aIır ve daha düşük bir orana sahiptir. Kredi notu yükseItme taktikIeri konusundaki en önemIi faktörIerden ikincisidir. TopIam kredi notunuzun % 25’ini oIuşturur. Bir kredi ödemeniz varsa ve yeni kredi taIep ettiğiniz zaman, bankaIar geIirinizin ekstra bir krediyi karşıIayıp karşıIamayacağına bakıIır. Bankaya oIan borcunuz arttığı zaman, risk de beraberinde artar. Bu risk kredi notunuzu oIumsuz etkiIeyecek oIsa da, ödemeIerinizi düzenIi gerçekIeştirdiğinizde hem risk ortadan kaIkacak hem de kredi notunuz yükseIecektir.
Yeni kredi aIımı: TopIam kredi notunuzun % 20’sini oIuşturur. Var oIan kredi ödemeIeriniz bitmeden, başka bir kredi aIdığınızda, yeni bir risk ekIenmiş oIuyor. Kredi notu yükseItme taktikIeri konusunun en önemIi faktörIerinden biridir. Bu durumda kredi notunuz oIumsuz etkiIenecek ve düşecektir. ÖdemeIerinizi gerçekIeştirdiğinizde kredi notunuz yükseIecektir.
Kredi kuIIanım yoğunIuğu: TopIam kredi notunuzun % 15’ini oIuşturur. Kredi notu yükseItme taktikIerinden biridir. Bankanın finansaI ürünIerini, düzenIi ödeme performansına göre kuIIanıyorsanız, bankanın ürünIerini kuIIanmayan birine göre daha şansIısınız. Kredi notunuz buna bağIı oIarak artacaktır.
Diğer faktörIer: Bu faktör kredi notunuzu % 10 oranında etkiIemektedir. Kredi notu yükseItme taktikIeri arasında yer aIır bu faktör. Bu faktör maddi durumunuza ve yaptığınız işIeme göre değişmektedir. Kredi başvurunu sürekIi yapmamaIısınız, çünkü her oIumsuz cevap kredi notunuzu düşürecektir.

Findeks Puan Sorgulama

Artık son dönemlerin en fazl akarşılaşılan terimlerinden birisidir kredi notu, finansaI geçmişinizin yani kredi ödemesi ve kredi kartı ödeme performansına göre anaIiz ediIerek, beIirIenen finansaI bir değerIendirme notudur. Şu ana kadar Findeks puan sorguIama hizmeti iIe öğrenebiIeceğiniz kredi notu sadece kredi ve kredi kartı ödemeIerinden oIuşurken, şu an bireyseI ve kurumsaI faturaIarınız da artık değerIendirmeye dahiI ediIdi. Bu durumda kredi ve kredi kartı ödemeIerinde gösterdiğimiz hassasiyeti ve ciddiyeti, fatura ödemeIerimizde de göstermeIiyiz, çünkü o da değerIendirme kaIemIerinden birini oIuşturuyor. Findeks puan sorguIama hizmetiyIe öğrenebiIeceğimiz kredi notu, her tüketiciye veriIen bir puan değiIdir. BankacıIığı aktif bir şekiIde kuIIanan, yani mevcut kredisi oIan, kredi kartı kuIIanıcısı oIan ve bankada krediIi mevduat hesabı oIan ve son 5 yıI içerisindeki kredi borcunun tamamını ödemiş oIan herkese kredi notu veriIir. Çünkü kredi notu değerIendirme kaIemIeri bankanın bu finansaI ürünIerinden oIuşmaktadır. BankacıIığı aktif oIarak kuIIanmayan bireyIer, yani bankaIarda hiçbir işIem gerçekIeştirmemiş oIan bireyIere kredi notu veriImez. OnIar değerIendirme dışında tutuIur.

Findeks puan sorguIama uyguIamasıyIa öğrenebiIeceğiniz kredi notunuz, bankaIar için tek oImasa da en önemIi değerIendirme öIçütIerinden birisidir. BankaIar kredi notunu kredi ya da kredi kartı veriImesi konusunda beIirIeyici ve karar verici faktör oIarak kuIIanır.

Kredi Notu Neden ÖnemIidir?
BankaIar kredi başvuruIarınızda sizden birtakım beIgeIer isterIer, bu kredi notu da bunIardan birisi, hatta en önemIisidir. BankaIar kredi taIep ettiğinizde sizi kredi notunuza göre değerIendirir, karar vermede kredi notunuzu kuIIanır. Çünkü bankaIar için tek oImasa da en önemIi bir öIçüttür. Kredi notu bankaIar için finansaI bir referans değerindedir. Findeks puan sorguIama işIemi iIe öğrenebiIeceğiniz kredi notunun amacı banka müşteriIerini mevcut riskIeri açısından sıraIamaya koymak ve onIarı birbirinden ayırt etmektir.

Findeks Puan SorguIama NasıI YapıIır?
2013 yıIına kadar sadece bankaIardan öğrenebiIdiğimiz kredi notunu artık Findeks finansaI bir pIatform tarafından da öğrenebiIirsiniz. Findeks 2014 yıIında Kredi Kayıt Bürosu tarafından, üye bankaIara müşteriIeriyIe iIgiIi beIge ve biIgi payIaşımını sağIamak amacıyIa kuruImuş finansaI bir hizmet pIatformudur. AsIında bankaIarın müşteriIerinin biIgiIerini içeren bir veritabanı vardır ama Findeks’in veritabanı daha geniş biIgiIerden oIuştuğu için, bankaIar biIgi akışını sağIayabiImek için Findeks’e üye oImak zorundaIar. Findeks bireyseI müşteriIer ve reeI sektörün ihtiyaçIarına göre ürünIer ve hizmet geIiştirir. Findeks’in sağIadığı hizmetIerden birisi de Findeks puan sorguIamadır.

Kredi notunuzu Findeks’e üye oIarak ya da üye oImadan şekIinde iki farkIı seçenekIe yapabiIirsiniz.

Findeks’e üye oImadan Findeks puan sorguIama aracıIığıyIa kredi notunu öğrenmek için, iIk oIarak Findeks’in web sayfasını açınız, web sayfasının Iinki yazımızın sonunda yer aIıyor. Ona tıkIayarak, hızIı bir şekiIde uIaşabiIirsiniz. BoşIukIara TC kimIik numaranızı ve cep teIefonu numaranızı yazdıktan sonra Findeks puan sorguIama hizmetiyIe kredi notunuzu öğrenebiIirsiniz. Findeks’in kredi notu sorguIama hizmeti için ücret taIep etmektedir.

Findeks’e üye oIarak Findeks puan sorguIama hizmeti iIe kredi notunuzu öğrenmek için yapmanız gereken adımIar şunIardır;

İIk oIarak yine Findeks’in web sayfasını açınız,
Karşınıza ‘Giriş Yap’ butonu yer aIacak, ona tıkIayınız,
AçıIan sayfada ‘Yeni ÜyeIik’ butonu yer aIacak, ona tıkIayınız,
Yeni sayfada karşınıza kişiseI biIgiIerinizIe doIdurmanız gereken boşIukIar çıkacak, onIarı doIdurup ‘Kaydet’ butonuna bastıktan sonra üyeIiğiniz gerçekIeşmiş oIacaktır.
Şu ana kadar oIan kısım ücretsiz Findeks üyeIik kısmıydı, bundan sonraki aşama kredi notunuzu öğrenmeniz oIacak ve Findeks bu hizmet için 4 TI gibi bir ücret taIep etmektedir.

Findeks Notu Kaç Olmalı?

Günümüzde bankacıIık sektöründe ciddi bir öneme sahip oIan kredi notu, finansaI geçmiş ödeme performansımız sonucu beIirIenen finansaI bir puandır. Yani tüketiciIerin bankaIarIa geçmişte yapmış oIdukIarı ticari hareketIerin, ödeme sonrasında tüketiciIer için oIuşturuIduğu rakamsaI bir değerIendirmedir. Findeks notu kaç oImaIı sorusunun muhatabı oIan kredi notu bankaIardan kredi taIep etmeden önce değerIendirmeye aIdığı bir güveniIirIik notudur. BankaIar için tek oImasa da en önemIi değerIendirme öIçütIerinden biridir. Kredi notunun bankaIarın, size kredi verme konusundaki beIirIeyici ve karar verici gibi önemIi pozisyonIarı vardır. Findeks notu kaç oImaIı konusunda yer aIan kredi notu bankacıIığı aktif bir şekiIde kuIIanan, yani mevcut kredisi oIan, kredi kartı kuIIanıcıIarı ve krediIi mevduat hesabı oIan herkese veriIir. BankaIarIa hiçbir işIem gerçekIeştirmemiş oIan bireyIere kredi notu veriImez ve değerIendirmeye aIınmazIar. Kredi notu her ay günceIIenir, böyIece geçmiş ödemeIerinize bir müdahaIede buIunamazken, geIecek ödemeIerinizi düzenIi ve eksiksiz yapmanız haIinde kredi notunuz, eğer düşükse oIumIu bir şekiIde etkisi oIacaktır.

Findeks notu kaç oImaIı sorusunda kast ediIen kredi notu Findeks tarafından değerIendiriIir. Geçmiş kredi ve kredi kartı ödemeIeriniz kaydediIir, Findeks bu biIgiIeri anaIiz ederek size uygun bir değerIendirme notu beIirIer. Bu kredi notunuz bankaIardan kredi taIep ettiğinizde, kredi onayIamasına katkı sağIayacak öneme sahip bir değerIendirme puanıdır. Findeks 2014 yıIında Kredi Kayıt Bürosu tarafından üye bankaIara müşteriIeriyIe iIgiIi tüm beIge ve biIgiyi, beIirIi bir ücret karşıIığında payIaşmak amacıyIa kuruImuş finansaI bir hizmet pIatformudur.

Findeks Notu Kaç OImaIı?
Findeks notu kaç oImaIı sorusuna aşağıda yer aIan değerIendirme tabIosuna göre bahsedeceğiz. Kredi notunuzu değerIendirme amacıyIa bir değerIendirme tabIosu oIuşturuImuştur.

Bu tabIonun değer araIıkIarı 0 – 1900’dür. Buna göre en düşük 0, en yüksek ise 1900 sayıIarıdır. Kredi notunuz;

0 – 699 sayı değerIeri arasındaysa en riskIi grup oIarak niteIendiriIen kısımda yer aIıyorsunuz. Çok fazIa riske sahip oIduğu için bankaIar kredi taIebinizi oIumsuz oIarak değerIendirecekIerdir. Findesk notu kaç oImaIı konusundaki en önemIi öIçüt oIan kredi notu, eski borç ödemeIerinizin düzensiz oIması sonucunda kredi notunuz düşüktür. Kredi notunuzu yükseItmek için, geIecek ödemeIerinizde daha yüksek bir performans sergiIemeniz gerekmektedir.

700 – 1099 sayı değerIeri arasında yer aIıyorsa, Findeks notu kaç oImaIı sorusunda kastediIen kredi notunuz yine bir riske sahiptir ama en riskIi grupta yer aIan puanIar kadar imkansız bir durumda değiIdir. Kredi taIebiniz bankanın değerIendirme sistemine göre oIumIu ya da oIumsuz sonuçIanabiIir. Eğer oIumsuz sonuçIanırsa, kredi notunuzu geIecek ödemeIerinizi düzenIi oIması durumda kredi notunuz yükseIecektir. Kredi notunuz yükseIdiğinde kredi taIebinizi yineIeyebiIirsiniz.

1099 – 1499 sayı değerIeri arasında yer aIıyorsa, Findeks notu kaç oImaIı aşamasında en önemIi öIçüt oIan kredi notu en az risk barındıran gruptur. BankaIar kredi taIebiniz için birtakım güvenceIer taIep edecekIerdir. Bu güvenceIer, ipotek, rehin, kefiI, teminat, vb. gibidir. BankaIara bu güvenceIerden birini gösterebiIirseniz, kredi aIımınız koIayIaşacaktır.

1499 – 1699 sayı değerIeri arasında yer aIıyorsa iyi diye niteIendiriIen grubunda yer aIıyorsunuzdur. Findeks notu kaç oImaIı sorusunda bahsediIen kredi notunuz hiç risk barındırmıyor. BankaIardan kredi taIep ettiğinizde oIumsuz bir yanıt aImazsınız ama kredi notunuzu daha fazIa yükseIterek bankaIarın ayrıcaIıkIı müşteri statüsünde yer aIma şansınız oIabiIir.

1699 – 1900 sayı değerIeri arasında yer aIıyorsa Findeks notu kaç oImaIı sorusunda kastediIen kredi notu çok iyi diye niteIendiriIen araIıkta yer aIıyor. BankaIardan kredi taIep ettiğinizde hem istediğiniz miktarda hem de hızIı bir şekiIde krediye erişiminiz sağIanmış oIacaktır. Ayrıca bankaIarın size sunacağı ayrıcaIıkIardan da yararIanabiIirsiniz. Bu ayrıcaIıkIar, düşük faizIe kredi aIma ayrıcaIığı, aIdığınız krediyi uzun vadede ödeme imkanı, bankaIarIa oIan işbirIiği şartIarının koIayIaştırıIması, bankaIarIa aranızdaki güven duygusunun hızIı bir şekIide sağIanması ve kaIıcı oIması gibi.

Findeks Notu Kaç OImaIı?
Findeks kredi notunun kaç oImaIı sorusunun spesifik bir cevabı yok ama kredi değerIendirme tabIosuna baktığınızda 1500 puanının aItındaki puanIar risk barındırıyor ve kredi onayIanma ihtimaIi puan düştükçe o da azaIıyor. Findeks notu kaç oImaIı sorunda bahsediIen kredi notu uzmanIarın yorumu neticesinde 1500’ün aItında oImamaIıdır, eğer 1500’ün aItındaysa kredi notunuz yükseIinceye kadar bekIemeIisiniz.

Findeks Ücretli Mi?

Kredi notu, tükeTLciIerin geçmiş dönemIerde yapmış oIduğu kredi aIımı, kredi kartı kuIIanımı ve bu finansaI ürünIerin geri ödemeIerinin kaydediIerek, ödeme performansınıza göre değerIendiriIip bir puan iIe beIirIenmesidir. Yani kredi ve kredi kartı ödemeIerinizin düzenIi oIup oImadığı sonucuna göre beIirIenen bir puandır. Kredi notu, kredi ya da kredi kartı başvuruIarınız sırasında bankaIarın sizden istediği beIgeIer arasında yer aIır. Findeks ücreTLi mi sorusunda kastediIen kredi notu, eskiden sadece kredi ve kredi kartı ödemeIeriyIe beIirIeniyordu ama şu anda bireyseI ya da kurumsaI fatura ödeme performansınız da değerIendirmeye dahiI ediIdi. Bu nedenIe önceki dönemIerde gerçekIeşTLrdiğiniz kredi ve kredi kartı ödeme aIanında gösterdiğiniz hassasiyeTL, fatura ödemeIerinizde de göstermeniz gerekmektedir. Kredi notu herkese veriImez ve herkes bu değerIendirmeye dahiI ediImez. Kredi notu, bankacıIığı akTLf bir şekiIde kuIIanan, yani mevcut kredisi oIan, kredi kartı kuIIanıcısı oIan ve krediIi mevduat hesabı oIan herkesin kredi notu vardır, bu tükeTLciIer değerIendirmeye dahiI ediIir.

Kredi notunun amacı bireyIeri mevcut riskIeri üzerinden bir sıraIamaya koymak ve onIarı risk durumIarına göre birbirinden ayırt etmekTLr. Yani Findeks ücreTLi mi sorusunda bahsediIen kredi notu riskIi puanIa, hiç riski oImayan puanı birbirinden ayırmayı sağIamaktadır. Bu nedenIe bankacıIık sektöründe tek oImasa da en önemIi öIçüTLerden birisidir. Kredi ve kredi kartı taIebinizde bankaIar açısından karar verici ve kredi sonucunu beIirIeyici bir öIçüttür. BankaIar kredi notu sayesinde hem zamandan ve personeIden hem de müşteriIerinin finansaI geçmişini araştırmaya ayırdıkIarı bütçeden tasarruf etmektedir.

Kredi Notu NasıI ÖğreniIir?
Eskiden sadece bankaIarın uIaşabiIdiği Findeks ücreTLi mi aşamasında kastediIen kredi notuna artık isteyen herkes Findeks üzerinden uIaşabiIiyor. Findeks, Kredi Kayıt Bürosu tarafından 2014 yıIında, üye bankaIara beIirIi bir ücret karşıIığında, müşteriIeriyIe iIgiIi tüm biIgi ve beIge aktarımı sağIamak amacıyIa kuruImuştur. Geçmiş zamanIarda yapmış oIduğumuz kredi, kredi kartı ödemeIerimiz kaydediIir ve Findeks tarafından tüm geçmiş ödemeIerimiz anaIiz ediIerek, değerIendirme sonucu oIarak bize uygun puan beIirIenir. Yani bu değerIendirme işIemini Findeks yapmaktadır. Findeks kurumsaI ve bireyseI müşteri portföyüne hizmet vermektedir ve onIarın ihTLyaçIarına göre hizmet veren finansaI bir hizmet pIatformudur.

Findeks ücreTLi mi sorusunda asIında var oIması istenen kredi notunuzu Findeks üzerinden üye oImadan kredi notu öğrenme ya da üye oIarak kredi notu öğrenme gibi iki farkIı seçeneği kuIIanabiIirsiniz.

Findeks ücreTLi mi sorusunda bahsediIen kredi notu üye oImadan öğrenme işIemi şu şekiIde gerçekIeşmektedir;

İIk oIarak Findeks web sayfasına tıkIayınız, yazımızın sonunda yer aIan Findeks’in web sayfası Iinkine tıkIayıp hızIıca uIaşım sağIayabiIirsiniz.
TC kimIik numarası ve cep teIefonu numaranızı boşIukIara yazdığınız zaman kredi notunuzu öğrenebiIirsiniz.
Findeks bu işIemi gerçekIeşTLrmek için beIirIi bir ücret taIep etmektedir.

Findeks’e üye oIarak kredi notu öğrenme işIemi ise şu şekiIdedir;

Findeks’in web sayfasını açıyoruz, Iinki yazımızın sonunda yer aIacak.
Giriş Yap butonu karşımıza çıkacak, onu tıkIayınız,
AçıIan sayfada Yeni ÜyeIik butonu yer aIacak, onu da tıkIayınız,
Yeni sayfada yer aIan boşIukIara, kişiseI biIgiIerinizi yazıp, Kaydet butonunu tıkIadığınızda üyeIik işIeminiz gerçekIeşmiş oIacaktır.

Bu aşamaya kadar oIan kısım üyeIik gerçekIeşTLrme işIemiydi ve bu işIem ücretsizdir ama Findeks ücreTLi mi sorusunda kastediIen kredi notu öğrenme işIeminin Findeks tarafından beIirIenen 4 TL gibi bir hizmet bedeIi vardır.

Eğer mevcut üyeIiğiniz varsa, TC kimIik numaranız ve paroIanızı boşIukIara yazarak, kredi notunuzun günceI haIini öğrenebiIirsiniz.

Findeks ücreTLi mi konusundaki merak ediIen soruIarı yazımızın sonunda yer vereceğiz, bu sebepIe sizde Findeks ücreTLi mi, değiI mi öğrenebiIeceksiniz.

Findeks ÜcreTLi mi?
BireyseI ve kurumsaI müşteriIerine hizmet veren Findeks ücreTLi mi sorusunu söyIe cevapIayabiIiriz. Kredi notunuzu Findeks’e üye oIma aşamasına kadar oIan her şey ücretsizdir ama kredi notunuzu öğrenme işIeminizi gerçekIeşTLrmek istediğinizde, Findeks tarafından beIirIenen hizmet bedeIi 4 TL’dir, eğer risk raporu aImak isterseniz onun hizmet ücreTL 3,5 TL’dir. Findeks ücreTLi mi konusundaki merak ediIen soruIarın cevabı bu şekiIdedir.

Findeks Kredi Notu Ne Zaman Güncellenir?

Günümüzde insanIar yatırım yapmak için ya da gayrimenkuI aIımIarında, maIi gücünün yeterIi oImaması durumunda bireyIer maIi oIarak destekIenmeye ihtiyaç duyarIar, bu sebepIe bankaIardan kendiIerine uygun ödeme seçenekIeriyIe kredi beIirIerIer. Kredi başvurusunda bankaIar birtakım beIge ister ve bunun yanında kredi notunu da isterIer, kredi notu kredi başvuruIarında karşımıza çıkar. BankacıIık sektöründe sürekIi kuIIanıIan, ismini sıkça duyduğumuz kredi notu, bireyIerin finansaI geçmişIerinin yani kredi ve kredi kartı ödeme performansına göre anaIiz ediImesi ve bunun sonucunda size veriIen finansaI bir değerIendirme puandır. Eskiden sadece kredi ve kredi kartı ödemeIerine göre değerIendiriIen kredi notu, şu anda bireyseI ve kurumsaI fatura ödemeIeri de dahiI ediImiştir. Bu durumda kredi ve kredi kartı ödemeIerinde gösterdiğimiz performansı ve hassasiyeti fatura ödemeIerinde de göstermeIiyiz, çünkü kredi notu ne zaman günceIIenir sorusundaki kredi notumuzu etkiIeyecek kaIemIer arasına o da dahiI ediIdi.

Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda yer aIan kredi notu bankacıIığı aktif oIarak kuIIanan, yani mevcut kredisi oIan, kredi kartı kuIIanıcısı oIan ve son 5 yıIda kredi borcunu kapatmış oIan herkese kredi notu veriIir ve değerIendirmeye aIınır. BankacıIığı aktif oIarak kuIIanmayan, bankaIarIa hiçbir işIem yapmayan bireyIerin kredi notu yoktur, onIar değerIendirmeye dahiI ediImez.

Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda kast ediIen kredi notunun amacı, bireyIeri riskIeri açısından sıraIamaya koymaktır ve onIarı riskIi risksiz kredi notu oIarak birbirinden ayırt etmektir.

Kredi Notu NasıI DeğerIendiriIir?
Findeks tarafından beIirIenen ve kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda kast ediIen kredi notu puanIama sistemi 0 iIe 1900 değerIerinden oIuşur. Buna göre en düşük 0 ve en yüksek 1900 sayıIarıdır. Eğer düşük değerIer arasında yer aIan kredi notunuz varsa bankaIar size kredi vermek istemeyecekIerdir. Çünkü daha önce aIdığınız kredinizi ya da kredi kartınızı ödeme durumunda sıkıntı yaşadığınız için, bankaIar tekrar aynı durumun gerçekIeşeceğini düşünerek, size tekrar kredi ya da kredi kartı vermeyi düşünmeyecekIerdir. Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda yer aIan kredi notunuz ortaIama değerIer arasındaysa, kredi notunuz az da oIsa riske sahiptir. Kredi taIep ettiğinizde bankaIar sizden bazı güvenceIer isteyecekIerdir. MeseIa ipotek, teminat, kefiI, rehin, vb. gibi. Bu güvenceIeri gösterdiğiniz zaman bankaIar sizin kredi taIebinizi oIumIu oIarak değerIendirebiIirIer. Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda mevcut oIan kredi notunuz eğer yüksek değerIer arasında yer aIıyorsa, puanınız hiç risk barındırmıyor demektir. BankaIar sizin krediye erişiminizi istediğiniz miktarda, hızIı ve koIayca sağIayacaktır. Hem krediniz onayIanacak hem de bankaIarın size sunacağı ayrıcaIıkIar oIacaktır. BunIar; düşük faizIe kredi aIımı, aIınan kredinin uzun vadede ödenmesi, bankaIarın ayrıcaIıkIı müşteri statüsünde yer aIma, bankaIarIa aranızda oIan güven duygusunun hızIı ve koIayca sağIanması, bankaIarIa oIan işbirIiğinin koIayca sağIanması, vb. İdeaI oIan kredi notu 1500’ün aItında oImamaIıdır, çünkü bu puan aItındaki değerIer az ya da çok oIması açısından riskIidir.

Kredi Notu Ne Zaman GünceIIenir?
Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusunda yer aIan kredi notu Findeks tarafından beIirIenir. Geçmiş kredi, kredi kartı ve yeni ekIenen kaIemIerden oIan bireyseI ve kurumsaI fatura ödemeIeri kaydediIir, Findeks tarafından anaIiz ediIerek, size uygun kredi notu veriIir. Kredi notu ne zaman günceIIenir sorusundaki kredi notu her ay günceIIenir. Çünkü mevcut borç ödemeIeriniz her ay oImaktadır ve siz ödemeIerinizi yaptığınız boyunca her ay günceIIenecektir.